eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowskie Góry › Utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Parku w Reptach - Tarnowskie Góry - 2 zadania.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-07-04

Tarnowskie Góry: Utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Parku w Reptach - Tarnowskie Góry - 2 zadania.
Numer ogłoszenia: 117463 - 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121518 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. 032 3933600, 3933855, faks 032 3933602.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Parku w Reptach - Tarnowskie Góry - 2 zadania..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia dla - Zadania 1 jest - utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Parku w Reptach - w latach 2016 - 31.05.2017 r., w tym: - koszenie łąk parkowych w dolinie Dramy - 5,80ha - koszenie trawników parkowych - 2,10ha - koszenie trawy, chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie parku -38.870m2 - cięcia odmładzające krzewów - 450szt. - cięcia pielęgnacyjne krzewów żywopłotowych z ligustru pospolitego - 1 543,60 m2 , - pielęgnacja kwietników bylinowych w gazonach - 410,82 m2 , - wyłożenie feromonów na kornika drukarza -50szt. - pielęgnacja nasadzeń odnowieniowych - 4100m2 - czyszczenie z podrostu - 2,85ha - czyszczenie wczesne - 1,00ha - zwalczanie rdestowa ostrokończastego - 0,20 ha - ochrona drzew kasztanowca białego - 100szt. przez: a) wyłożenie feromonów na szrotówka - 200szt. b) wygrabienie liści spod 100szt. drzew kasztanowca białego - 10200 m2, - wygrabianie liści z trawników - 0,70ha - konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów o łącznej długości 1.234,10 mb, w tym: a) rowy - 1.130,00mb b) przepusty - 104,10mb c) wykaszanie ze skarp rowów - 3955m2 . - wycinki drzew iglastych -42szt. - wycinka drzew liściastych - 77szt. - wyrób drewna wg sortymentów - 247m3, - zakładanie trawnika dywanowego siewem - 400m2 - frezowanie pni drzew - 40.000cm2 - sadzenie drzew - 30szt. - utrzymanie czystości: a) oczyszczanie alejek parkowych i parkingu - 123.480,00 m2 , b) oczyszczanie schodów -12.960,00m2, c) oczyszczanie parku - 101,20ha, - pozostałe prace ogrodnicze na ternie parku - 20r-g - montaż ławek parkowych - 4szt. - montaż listew drewnianych do ławek - 8szt. - transport materiałów sztukowych - 6szt. - wykonanie innych prac na terenie parku - 50,00 r-g - zgodnie z załączonym przedmiarem robót i pełnym opisem przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia dla Zadania 2 - jest: Wykonanie zabiegów pielęgnacyjno - konserwatorskich starodrzewu zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach w 2016 r.- polegających na przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjno - konserwatorskich na 130 drzewach różnych gatunków (buki, dęby, robinie, klony, lipy, graby, sosny, świerki, wiązy, jesiony) rosnących w obrębie Parku w Reptach, w tym: - cięcia sanitarne (S) - 97 szt. - cięcia sanitarne połączone z formującymi (S+F) - 12szt. - cięcia sanitarne połączone z technicznymi (S+T)_ - 1szt. - cięcia sanitarne połączone z formującymi i technicznymi (S+F+T) - 1szt. - cięcia sanitarne połączone z korygującymi (S+K) - 4szt. - cięcia sanitarne połączone z prześwietlającymi (S+P) - 1szt. - cięcia sanitarne połączone z usunięciem jemioły (S+jemioła) - 5szt. - cięcia sanitarne połączone z zamontowaniem wiązań (S+wiązanie) - 2szt. - cięcia prześwietlające połączone z formującymi (P+F) - 1szt. - cięcia sanitarne drzew iglastych - 6szt. - zgodnie z załączonym przedmiarem robót i pełnym opisem przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do siwz tj. opisach przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 i 2 oraz wzorach umów.. II.1.5).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.10.00 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna 77.31.30.00 - Usługi utrzymania parków .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Parku w Reptach - Tarnowskie Góry -

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93529,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 83737,60

  • Oferta z najniższą ceną: 83737,60 / Oferta z najwyższą ceną: 89276,65

  • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Zabiegi konserwatorskie starodrzewu zabytkowego Parku w Tarnowskich Górach - Reptach w 2016 roku.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33261,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 40204,04

  • Oferta z najniższą ceną: 40204,04 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.