eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Regeneracja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn od km 69+480 do km 72+500 , odcinek w miejscowości Żurawnica .

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2010-04-27

Zamość: Regeneracja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn od km 69+480 do km 72+500 , odcinek w miejscowości Żurawnica .
Numer ogłoszenia: 116984 - 2010; data zamieszczenia: 27.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu , ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 084 6381053, 6386639, faks 084 6386639.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Regeneracja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn od km 69+480 do km 72+500 , odcinek w miejscowości Żurawnica ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Regeneracja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn od km 69+480 do km 72+500 , odcinek w miejscowości Żurawnica 1. Zakres robót obejmuje : 1) Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 3 cm , ( materiał składany na placu składowym w km 71+855 w pasie drogi nr858 - 21 108,963 m2 , 2) Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej ze skropieniem asfaltem 0,5kg /m2 , - 21 108,963 m2 , 3) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 3 cm , 012,8 dla KR3-6 , - 21 108,963 m2 Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót . 2. Wszystkie prace zostaną wykonane bez zmiany szerokości i lokalizacji nawierzchni jezdni 3.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego , kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego we własnym zakresie projektu organizacji ruchu ( na czas prowadzonych robót ) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Dyrektora ZDW w Lublinie . 4. Okres gwarancji dla robót objętych zamówieniem wynosi 2 lata od daty odbioru ostatecznego . 5.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( wzór zał. J ) 6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym . Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać , że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego ( art. 30 ust. 5 ustawy) . Wartość zamówienia 368 464,32 zł netto ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.23.32.23 - Wymiana nawierzchni drogowej 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1 500,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w Kredyt Banku S.A. O/Lublin nr 89 1500 1520 1215 2004 1596 0000 przed terminem składania ofert 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty 5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie ono na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert Uwaga : Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych , tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego . W myśl art. 63 ust. 3 pkt1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r ( tekst jednolity Dz. U z 2002 r. nr 72 poz. 665 ) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego . Zgodnie z art. 63 Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela . Oznacza to , że wpłata gotówkowa wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych przepisów .

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykonać w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem i zakresem robotom budowlanym będącym przedmiotem zamówienia .

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien dysponować jednostkami sprzętu i środkami transportu wymienionymi poniżej . a) frezarka o szerokości roboczej min. 1 m - 1 szt. b) szczotka mechaniczna - 2 szt. c) skrapiarka samobieżna min. 2000 l - 1 szt. d) układarka mas asfaltowych / parametry podane w SST str. 7/- 1szt. e) walec stalowy 10 Mg z wibracją - 2 szt. f) równiarka - 1 szt. g) samochody samowyładowcze 10 Mg - 5 szt. h) wytwórnia mas bitumicznych min. 30 Mg - 1 szt. / czas wbudowania masy max. 2 godziny od chwili wytworzenia / i) sygnalizacja świetlna dla robót drogowych - 1 komplet / trójkolorowa , zmienno czasowa /

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien dysponować osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika budowy dla branży drogowej posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą dotyczyć : a) zmiany terminu realizacji umowy o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty , gdy wystąpi którakolwiek z okoliczności wymienionych poniżej : - warunki atmosferyczne , uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń , dokonywanie odbiorów - klęski żywiołowe - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi , terenowymi , wodnymi itp. w szczególności istnienie podziemnych urządzeń , instalacji lub obiektów infrastrukturalnych - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności : wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego ,konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami b) ponadto zmiany zapisów umowy mogą dotyczyć wynagrodzenia brutto / w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT / oraz osób pełniących funkcje inspektora nadzoru i kierownika budowy w przypadku braku możliwości pełnienia tych funkcji przez osoby wskazane w umowie / osoby wymienione w pkt. 1.5. i 5.5. warunków do umowy /

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zdw.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie , Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu , 22-400 Zamość ul. Peowiaków 7 , pokój nr 36.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2010 godzina 09:30, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie , Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu , 22-400 Zamość ul. Peowiaków 7 , pokój nr 36.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem na nr (84) 638 6639 lub drogą elektroniczną na adres e-mail : rdw.zamosc@zdw.lublin.pl . Dopuszczalna jest też forma pisemna . Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje faksem albo drogą elektroniczną , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania . W sprawach technicznych informacji udziela Pan Janusz Seń tel. (84) 638 6639 .W sprawach formalno - prawnych związanych z postępowaniem przetargowym informacji udziela Pan Zbigniew Chwiejczak tel. (84) 638 6639.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.