Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Treść lub zakres przetargu uległy zmianie.
Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2010-04-27

Zamość: Regeneracja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn od km 69+480 do km 72+500 , odcinek w miejscowości Żurawnica .

Numer ogłoszenia: 116984 - 2010; data zamieszczenia: 27.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu , ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 084 6381053, 6386639, faks 084 6386639.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Regeneracja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn od km 69+480 do km 72+500 , odcinek w miejscowości Żurawnica ..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Regeneracja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn od km 69+480 do km 72+500 , odcinek w miejscowości Żurawnica
1. Zakres robót obejmuje : 1) Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 3 cm , ( materiał składany na placu składowym w km 71+855 w pasie drogi nr858 - 21 108,963 m2 , 2) Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej ze skropieniem asfaltem 0,5kg /m2 , - 21 108,963 m2 , 3) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 3 cm , 012,8 dla KR3-6 , - 21 108,963 m2
Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót .
2. Wszystkie prace zostaną wykonane bez zmiany szerokości i lokalizacji nawierzchni jezdni
3.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego , kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego we własnym zakresie projektu organizacji ruchu ( na czas prowadzonych robót ) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Dyrektora ZDW w Lublinie .
4. Okres gwarancji dla robót objętych zamówieniem wynosi 2 lata od daty odbioru ostatecznego . 5.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( wzór zał. J )
6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym . Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać , że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego ( art. 30 ust. 5 ustawy) . Wartość zamówienia 368 464,32 zł netto ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę
45.23.32.23 - Wymiana nawierzchni drogowej
45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1 500,00 zł
2. Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w Kredyt Banku S.A. O/Lublin nr 89 1500 1520 1215 2004 1596 0000 przed terminem składania ofert
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione w terminie jeżeli
wpłynie ono na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert
Uwaga :
Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych , tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego . W myśl art. 63 ust. 3 pkt1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r ( tekst jednolity Dz. U z 2002 r. nr 72 poz. 665 ) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego . Zgodnie z art. 63 Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela .
Oznacza to , że wpłata gotówkowa wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych przepisów .


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykonać w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem i zakresem robotom budowlanym będącym przedmiotem zamówienia .


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien dysponować jednostkami sprzętu i środkami transportu wymienionymi poniżej .
   a) frezarka o szerokości roboczej min. 1 m - 1 szt.
   b) szczotka mechaniczna - 2 szt.
   c) skrapiarka samobieżna min. 2000 l - 1 szt.
   d) układarka mas asfaltowych / parametry podane w SST str. 7/- 1szt.
   e) walec stalowy 10 Mg z wibracją - 2 szt.
   f) równiarka - 1 szt.
   g) samochody samowyładowcze 10 Mg - 5 szt.
   h) wytwórnia mas bitumicznych min. 30 Mg - 1 szt. / czas wbudowania masy max. 2 godziny od chwili wytworzenia /
   i) sygnalizacja świetlna dla robót drogowych - 1 komplet / trójkolorowa , zmienno czasowa /


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien dysponować osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika budowy dla branży drogowej posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Nie dotyczyIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Nie dotyczy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą dotyczyć :
a) zmiany terminu realizacji umowy o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty , gdy wystąpi którakolwiek z okoliczności wymienionych poniżej :
- warunki atmosferyczne , uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń , dokonywanie odbiorów
- klęski żywiołowe
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi , terenowymi , wodnymi itp. w szczególności istnienie podziemnych urządzeń , instalacji lub obiektów infrastrukturalnych
- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności : wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego ,konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń
- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy
- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami b) ponadto zmiany zapisów umowy mogą dotyczyć wynagrodzenia brutto / w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT / oraz osób pełniących funkcje inspektora nadzoru i kierownika budowy w przypadku braku możliwości pełnienia tych funkcji przez osoby wskazane w umowie / osoby wymienione w pkt. 1.5. i 5.5. warunków do umowy /


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zdw.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie , Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu , 22-400 Zamość ul. Peowiaków 7 , pokój nr 36.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2010 godzina 09:30, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie , Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu , 22-400 Zamość ul. Peowiaków 7 , pokój nr 36.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem na nr (84) 638 6639 lub drogą elektroniczną na adres e-mail : rdw.zamosc@zdw.lublin.pl . Dopuszczalna jest też forma pisemna . Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje faksem albo drogą elektroniczną , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania . W sprawach technicznych informacji udziela Pan Janusz Seń tel. (84) 638 6639 .W sprawach formalno - prawnych związanych z postępowaniem przetargowym informacji udziela Pan Zbigniew Chwiejczak tel. (84) 638 6639.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z ZAMOŚCIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Zamościu » więcej : Przygotowanie terenu pod budowę »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.