eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stąporków › Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Stąporków

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2009-07-20

Stąporków: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Stąporków
Numer ogłoszenia: 115733 - 2009; data zamieszczenia: 20.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 144370 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stąporków, ul. Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3741122, faks 041 3741860.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Stąporków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Masta i Gminy Stąporków polegająca na wymianie i dowieszeniu opraw w miejscowościach: Adamek, Bień, Błaszków, Błotnica, Czarniecka Góra, Duraczów, Furmanów, Gosań, Grzybów, Gustwów, Hucisko, Janów, Kamienna Wola, Komorów, Kozia Wola, Krasna, Lelitków, Luta, Modrzewina, Mokra, Nadziejów, Niekłań Mały, Niekłań Wielki, Odrowąż, Pardołów, Piasek, Smarków, Świerczów, Wąglów, Włochów, Wielka Wieś, Wólka Plebańska, Wólka Zychowa i miasto Stąporków. Zakres rzeczowy przedmiotu obejmuje: 1. Wymianę 1459 szt. istniejących opraw oświetleniowych na nowe o mocy: - 70W - 685 szt.;- 100W - 651 szt.; - 150W - 115 szt.; -100W (Parkowe) - 8 szt. demontaż 25 likwidowanych pkt. świetlnych oraz wykonanie pozostałych robót, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ. 2. Dokonanie uzgodnień przed realizacją modernizacji dotyczących: - zajęcia pasa drogowego z właścicielem drogi (koszty zajęcia ponosi Wykonawca). 3. Wykonanie robót demontażowych: - zdemontowane źródła światła Wykonawca przekaże do utylizacji wyspecjalizowanemu podmiotowi na swój koszt; protokół z utylizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu; - zdemontowane pozostałe materiały Wykonawca przekaże Rejonowemu Zakładowi Energetycznemu w Końskich. 4. Zakup, dostawa i montaż nowych opraw i żrodeł światła oraz niezbednego osprzętu do realizacji zadania. 5. Wykonienie oznakowania drogowego zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 6. Wykonanie inwentaryzacji opraw oświetleniowych po realizacji robót modernizacyjnych z podziałem na obwody oświetlenia ulicznego i numeracją słupów, na których zostały zainstalowane oprawy (schematy jednokreskowe). 7. Odbiór wykonych robót pod względem technicznym przez właściwy terenowo Zakład Energetyczny. 8. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. 9. Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do realizacji zamówienia. 10. Konsremwacja systemu oświetlenia obejmująca utrzymanie sprawności oświetlenia w czasie 3 miesięcy od daty podpiasnia protokołu odbioru, a w szczególności: a) wymianę uszkodzonych źródeł światła z oprzyrządowaniem, b) wymianę uszkodzony opraw z oprzyrządowaniem, c) wymianę zabezpieczeń opraw z oprzyrządowaniem, d) pozostałe czynności konserawcyjne obejmujące utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45.31.23.11 - Montaż instalacji piorunochronnej .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1065580.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 1065580.00
  • Oferta z najniższą ceną: 1065580.00 oferta z najwyższą ceną: 1307275.32
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.