eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-01-17

Łódź: Usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego
Numer ogłoszenia: 11437 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Łódzki , ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 635 43 54, faks 42 635 43 26.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych: Pakiet nr 1 - notesy/notatniki, długopisy, logosmycze - breloki dla Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania, Wydział Zarządzania UŁ; naklejki samoprzylepne dla Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ; Pakiet nr 3 - torby reklamowe dla Wydawnictwa UŁ, Dział Marketingu; Pakiet nr 4 - teczki, długopisy, notesy (wkłady do teczek), pendrive dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ; Pakiet nr 5 - roll-up dla Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 22.46.20.00-6, 22.81.50.00-6, 30.19.21.21-5, 30.23.46.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie w sprawie powierzenia części zamówienia podwykonawcom - Załącznik nr 5 do SIWZ (Wykonawca składa niniejsze oświadczenie jedynie w przypadku korzystania z podwykonawców)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych) stawek podatku VAT, podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy. b) Dokonania zmian ilościowych w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu ogólnej wartości umowy oraz cen jednostkowych z danego pakietu (tzn. Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia większej ilości materiałów reklamowych w niektórych pozycjach, a w niektórych pozycjach w ilościach mniejszych niż to wynika z Załącznika nr 1 do SIWZ).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uni.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Łódzki, Centrum Gospodarcze, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3, II piętro, pokój 201A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2014 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Łódzki, Centrum Gospodarcze, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3, II piętro, pokój 201A.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Pakiet nr 1 w ramach projektu PWP Zawodowe Centrum Kariery - Program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Pakiet nr 2 w ramach projektu Nowoczesny nauczyciel matematyki. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli matematyki z województwa łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Pakiet nr 4 w ramach projektu Nauczyciel jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Pakiet nr 5 w ramach projektu Nowoczesny nauczyciel matematyki. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli matematyki z województwa łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1 - Notesy/notatniki, długopisy, logosmycze-breloki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych - notesy/notatniki, długopisy, logosmycze-breloki - dla Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania, Wydział Zarządzania UŁ,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 22.46.20.00-6, 22.81.50.00-6, 30.19.21.21-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 - naklejki samoprzylepne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych - naklejki samoprzylepne - dla Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 22.46.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3 - torby reklamowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych - torby reklamowe - dla Wydawnictwa UŁ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 22.46.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4 - teczki, długopisy, notesy, pendrive.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych - teczki, długopisy, notesy (wkłady do teczek), pendrive - dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 22.46.00.00-6, 22.81.50.00-6, 30.19.21.21-5, 30.23.46.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5 - roll-upy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych - roll-upy- dla Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 22.46.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.