Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-01-17

Łódź: Usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

Numer ogłoszenia: 11437 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Łódzki , ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 635 43 54, faks 42 635 43 26. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych: Pakiet nr 1 - notesy/notatniki, długopisy, logosmycze - breloki dla Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania, Wydział Zarządzania UŁ; naklejki samoprzylepne dla Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ; Pakiet nr 3 - torby reklamowe dla Wydawnictwa UŁ, Dział Marketingu; Pakiet nr 4 - teczki, długopisy, notesy (wkłady do teczek), pendrive dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ; Pakiet nr 5 - roll-up dla Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 22.46.20.00-6, 22.81.50.00-6, 30.19.21.21-5, 30.23.46.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresieIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM


W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Oświadczenie w sprawie powierzenia części zamówienia podwykonawcom - Załącznik nr 5 do SIWZ (Wykonawca składa niniejsze oświadczenie jedynie w przypadku korzystania z podwykonawców)SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


a) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych) stawek podatku VAT, podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy. b) Dokonania zmian ilościowych w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu ogólnej wartości umowy oraz cen jednostkowych z danego pakietu (tzn. Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia większej ilości materiałów reklamowych w niektórych pozycjach, a w niektórych pozycjach w ilościach mniejszych niż to wynika z Załącznika nr 1 do SIWZ).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uni.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Łódzki, Centrum Gospodarcze, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3, II piętro, pokój 201A.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2014 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Łódzki, Centrum Gospodarcze, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3, II piętro, pokój 201A.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Pakiet nr 1 w ramach projektu PWP Zawodowe Centrum Kariery - Program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Pakiet nr 2 w ramach projektu Nowoczesny nauczyciel matematyki. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli matematyki z województwa łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Pakiet nr 4 w ramach projektu Nauczyciel jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Pakiet nr 5 w ramach projektu Nowoczesny nauczyciel matematyki. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli matematyki z województwa łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1 - Notesy/notatniki, długopisy, logosmycze-breloki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych - notesy/notatniki, długopisy, logosmycze-breloki - dla Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania, Wydział Zarządzania UŁ,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 22.46.20.00-6, 22.81.50.00-6, 30.19.21.21-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 - naklejki samoprzylepne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych - naklejki samoprzylepne - dla Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 22.46.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3 - torby reklamowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych - torby reklamowe - dla Wydawnictwa UŁ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 22.46.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4 - teczki, długopisy, notesy, pendrive.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych - teczki, długopisy, notesy (wkłady do teczek), pendrive - dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 22.46.00.00-6, 22.81.50.00-6, 30.19.21.21-5, 30.23.46.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5 - roll-upy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych - roll-upy- dla Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 22.46.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z ŁODZI PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Łodzi » więcej : Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU