eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › 1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza) 2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-07-28

Ogłoszenie nr 113463 - 2017 z dnia 2017-07-28 r.

Lublin: 1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza) 2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 543145-N-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 500002210-N-2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka, krajowy numer identyfikacyjny 431020150, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. +48(81)7464844, +48(81)7510060, faks +48(81) 7465001, e-mail wolka@bazagmin.pl, tomasz.misiura@wolka.pl
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wolka.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza) 2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RI.271.7.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza) 2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga). Zakresem przedmiotu zamówienia jest: Dla części pierwszej: Droga gminna nr 106097L, która stanowi dojazd do gruntów rolnych znajduje się w m. Rudnik i zakres modernizacji obejmuje odcinek od km 0+002,37 do km 0+946,00. Projektowana modernizacja (przebudowa) powyższego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje: - roboty przygotowawcze, - roboty rozbiórkowe - wykonanie remontu/przebudowy istniejącej nawierzchni drogi w technologii mas bitumicznych, - regulacja wysokościowa (w górę) istniejących krawężników i obrzeży na ławie betonowej - przebrukowanie (regulacja w górę) istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów, - wykonanie opaski bezpieczeństwa wraz ze zjazdami z kostki betonowej, - odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego, - wykonanie pobocza umocnionego kruszywem gr. 15 cm, - wykonanie umocnień skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw. Cały opracowywany odcinek drogi gminnej nr 106097L zaprojektowano maksymalnym wykorzystaniem istniejącej nawierzchni drogi jako podbudowy pod projektowane wzmocnienie. Początek kilometracji założono w osi drogi gminnej nr 106096L. Na początkowym odcinku tj. od km rob. 0+002,37 do km rob. 0+037,82 zaprojektowano prawostronną opaskę bezpieczeństwa z kostki betonowej o szer. 1,2 m. Na dalszym odcinku od km rob. 0+037,82 do km rob. 0+845,82 zaprojektowano zgodnie ze stanem istniejącym przekrój uliczny z jezdnią o szer. od 5,5m do 6,0m. W ramach modernizacji na w/w odcinku drogi przewidziano regulację istniejących zjazdów oraz chodników ( wraz z obramowaniem), a w szczególności korektę wysokościową objęty został odcinek występowania zastoisk wód opadowych tj. km rob. 0+578 do km rob. 0+775. Końcowy odcinek opracowania tj. od km rob. 0+845,82 do km rob. 0+946,00 obejmuje wzmocnienie jezdni drogi gminnej oraz odtworzenie istniejącego prawostronnego rowu przydrożnego wraz z wykonaniem obustronnych poboczy o szer. 2x0,75 cm. Na całym odcinku modernizacji (przebudowy) zaprojektowano wzmocnienie w taki sposób aby zasadniczo wysokość krawężnika obramowującego chodnik wynosiła nie mniej niż 6 cm. Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.1 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy "lub równoważne." W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia przypadkowo wystąpiły określenia zawierające w nazwie znaki towarowe lub pochodzenie od konkretnych producentów, to są one tylko przykładami i w każdym takim przypadku Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) innych producentów.Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy. Dla części drugiej: Droga gminna wewnętrzna, która stanowi dojazd do gruntów rolnych położona jest na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały. I obejmuje kilometraż od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 Projektowana przebudowa powyższego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje: - roboty przygotowawcze, - wzmocnienie nawierzchni jezdni w technologii mas bitumicznych przy użyciu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm jak dla KR1, - korektę wysokościową niwelety drogi poprawiającą jej płynność przebiegu przy użyciu warstwy wyrównawczej z kruszywa kamiennego łamanego, - roboty wykończeniowe, - wykonanie nowego oznakowania pionowego Początek projektowanej do modernizacji (przebudowy) drogi gminnej wewnętrznej przewidziano w km rob. 0+000,00 tj. dowiązanie do istniejącej krawędzi nawierzchni zjazdu. Na całym odcinku tj. od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (do końca opracowania) projektuje się jezdnię o szer. 3,50m i pochyleniu jednostronnym 2% (w prawo). Na odcinkach od km rob. 0+471,23 do km rob. 0+496,23 po stronie lewej oraz od km rob. 0+674,13 do km rob. 0+700,13 po stronie prawej zaprojektowano mijanki o łącznej szerokości jezdni 5,0 m. Trasa projektowanej do przebudowy drogi wewnętrznej składa się z odcinków prostych i łuku poziomego. Parametry techniczne zaprojektowanych krzywizn trasy jak i jej załomów zestawiono w części rysunkowej (plan sytuacyjny i profil podłużny). Plan sytuacyjny przedstawiono w części rysunkowej (rys. nr 2). Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.2 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy "lub równoważne." W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia przypadkowo wystąpiły określenia zawierające w nazwie znaki towarowe lub pochodzenie od konkretnych producentów, to są one tylko przykładami i w każdym takim przypadku Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) innych producentów.Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy. Powyższe zadania są realizowane z dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Lubelskiego o ochronie gruntów rolnych i leśnych jednostkom samorządu terytorialnego na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak


II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233000-9, 45112000-5,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza)
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT492873.43
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.zo.o. , przetargi.lublin@pbdim.com.pl, ul. Kolejowa 28 , 05-300, Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 553946,74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 553946,74
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 666119,82
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT246103.05
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. , sekretariat.lublin@prd.pl, ul. Krańcowa 7 , 21-100 , Lubartów, kraj/woj. lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 451416,40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 451416,40
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 504998,64
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.