eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ujazd › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pt. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-06-14

Ujazd: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pt. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd.
Numer ogłoszenia: 113307 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ujazd , Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, woj. łódzkie, tel. 044 7192123, faks 044 7192129.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujazd.bip.cc

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pt. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy realizacji robót budowlanych polegających na Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd W ramach realizacji przedmiotu zamówienia inspektor nadzoru zobowiązany będzie w szczególności do : - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach, nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; - rozliczenie rzeczowe realizowanego zadania inwestycyjnego; współdziałanie z Wykonawcą dokumentacji projektowej oraz z Wykonawcą robót budowlanych w celu realizacji zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd - Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru określony jest we wzorze umowy oraz załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 złotych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest aby Wykonawcy wykonali w ciągu ostatnich trzech lat, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na kierowaniu budową lub pełnieniem nadzoru inwestorskiego na budowie oczyszczalni ścieków o wydajności minimum Q śr.dob. 300 m3/d wraz z rozruchem technologicznym Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków na zasadzie opisanej w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w składzie co najmniej: Inspektor nadzoru posiadający: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) w specjalnościach konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy zakończonej budowie oczyszczalni ścieków obejmującej rozruch tej oczyszczalni. Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń; co najmniej 2-letnie (24-miesięczne) doświadczenie na stanowisku: inspektora nadzoru lub kierownika robót sanitarnych. Zamawiający będzie brał pod uwagę każdy pełny miesiąc (30 dni) wykonywania funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku jednoczesnego pełnienia funkcji kierownika robót/inspektora nadzoru na kilku budowach Zamawiający będzie liczył doświadczenie nabyte w tym samym okresie tylko raz i tylko dla jednej z funkcji. Inspektor nadzoru robót elektrycznych posiadający: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń; co najmniej 12-miesięczne doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych lub inspektora nadzoru robót elektrycznych. Zamawiający będzie brał pod uwagę każdy pełny miesiąc (30 dni) wykonywania funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku jednoczesnego pełnienia funkcji kierownika robót/inspektora nadzoru na kilku budowach Zamawiający będzie liczył doświadczenie nabyte w tym samym okresie tylko raz i tylko dla jednej z funkcji; Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę dwóch lub więcej funkcji wskazanych powyżej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  potwierdzajace spełnienie warunków udziału w postepowaniu;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów wskazanych w pkt 6.3.1 - 6.3.4. oraz 6.3.6.siwz wyłącznie wówczas, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współprace tych Wykonawców przy realizacji zamówienia, podpisanej przez wszystkich partnerów Oferta powinna zawierać: a) Zestaw oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt III.4

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych określonych w art. 144 Prawa zamówień publicznych, w szczególności : a) dotyczące zmiany inspektorów nadzoru oraz innych osób wyznaczonych do realizacji postanowień niniejszej umowy przez wykonawcę, b) wystąpienia opóźnień w realizacji umowy powstałych w wyniku okoliczności będących po stronie Zamawiającego, powodujących zmianę ostatecznego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, c) wynikających z opóźnień w realizacji robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tych robót, powodujących konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, strony umowy postanawiają, że wynagrodzenie netto określone w § 8 pkt 1 pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 3. Przewidziane w pkt 1 powyżej okoliczności, stanowiące podstawę do wprowadzenia aneksu do umowy, stanową uprawnienie Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek. Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ujazd.bip.cc
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd pokój nr 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd pokój nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający oświadcza, że Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd współfinansowany jest w ramach : 1. Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 2. Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki wodno - ściekowej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.