Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2007-07-05

Katowice: Zakup sprzętu sportowego dla WSzW w Katowicach i podległych Wojskowych Komend Uzupełnień

Numer ogłoszenia: 112639 - 2007; data zamieszczenia: 05.07.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach, ul. Francuska 30, 40-028 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2531201, fax 032 2531203.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja rządowa terenowa - Wojsko Polskie.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu sportowego dla WSzW w Katowicach i podległych Wojskowych Komend Uzupełnień.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sprzęt sportowy


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 36.40.00.00 - Artykuły i sprzęt sportowy

Kod CPV wg słownika 2008: 37.40.00.00 - Artykuły i sprzęt sportowy
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.08.2007.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1) Pobrali specyfikację wraz z załącznikami.
  2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  3) Wykonawca jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej.
  4) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
  5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  6) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca załączy do Formularza oferty następujące dokumenty:
  1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
  3) Formularz cenowy wg załącznika nr 3 do SIWZ.
  4) Parafowany projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WSzW w Katowicach Ul. Francuska 30, II piętro pokój224 w godz. 07.30-09.30,12.30-14.30 pon-pt. Opłata za SIWZ pobieraną w siedzibie WSzW wynosi 1,50zł płatna w kasie WSzW pokój227, wt-pt 10.00-13.00.


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy


IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2007 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach Kancelaria Jawna WSzW piętro II pokój 224..


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KATOWIC PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Katowicach » więcej : Artykuły i sprzęt sportowy »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU