eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Zakup sprzętu sportowego dla WSzW w Katowicach i podległych Wojskowych Komend UzupełnieńOgłoszenie z dnia 2007-07-05

Katowice: Zakup sprzętu sportowego dla WSzW w Katowicach i podległych Wojskowych Komend Uzupełnień
Numer ogłoszenia: 112639 - 2007; data zamieszczenia: 05.07.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach, ul. Francuska 30, 40-028 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2531201, fax 032 2531203.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wszwkatowice.sow.mil.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja rządowa terenowa - Wojsko Polskie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu sportowego dla WSzW w Katowicach i podległych Wojskowych Komend Uzupełnień.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sprzęt sportowy

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 36.40.00.00 - Artykuły i sprzęt sportowy Kod CPV wg słownika 2008: 37.40.00.00 - Artykuły i sprzęt sportowy .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.08.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) Pobrali specyfikację wraz z załącznikami. 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3) Wykonawca jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej. 4) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia 5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 6) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca załączy do Formularza oferty następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Formularz cenowy wg załącznika nr 3 do SIWZ. 4) Parafowany projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetarg.army.mil.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WSzW w Katowicach Ul. Francuska 30, II piętro pokój224 w godz. 07.30-09.30,12.30-14.30 pon-pt. Opłata za SIWZ pobieraną w siedzibie WSzW wynosi 1,50zł płatna w kasie WSzW pokój227, wt-pt 10.00-13.00.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2007 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach Kancelaria Jawna WSzW piętro II pokój 224..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.