Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-04-12

Sosnowiec: DOSTAWA I WYMIANA OKIEN I DRZWI
w budynku Gimnazjum Nr 7 w Sosnowcu


Numer ogłoszenia: 112537 - 2011; data zamieszczenia: 12.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza , ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 0-32 263 18 07, faks 0-32 263 18 07.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka budżetowa oświaty.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA I WYMIANA OKIEN I DRZWI
w budynku Gimnazjum Nr 7 w Sosnowcu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Demontaż okien drewnianych zespolonych i drzwi oraz parapetów zewnętrznych
blaszanych przy oknach
2. Montaż oszklonych okien PCW - 149,34 m2 z parapetami zewnetrznymi z
blachy powlekanej oraz drzwi wejściowych aluminiowych- 42,60 m2 - drzwi
dwudzielne szklone; profil ciepły
3. Wykonanie niezbednych podkuć, uzupełnienie tynków ościeży zewnętrznych
i wewnętrznych z pomalowaniem po robotach demontażowych i montażowych,
ścianka z luksferów w miejsce wykutych okien - 29,71 m2
4. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

25.23.40.00 - 25.23.40.00
45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45.42.11.00 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.07.2011.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie pobiera się


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3-ch lat (2008-2010)
   zgodnych z przedmiotem zamówienia tj. za wymienione okna i drzwi
   - co najmniej 500 m2- okien PCV i 130 m2 drzwi aluminiowych ,
   w budynkach użyteczności publicznej ,
   wraz z referencjami od inwestorów potwierdzajacymi że, zamówienia
   przedstawione w wykazie (wg wzoru zał. Nr3 do SIWZ), zostały
   wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki
   budowlanej i prawidłowo ukończone . Ocena spełnienia nastąpi formułą spełnia-nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykaz kadry nadzoru - kierownik robót z uprawnieniami w specjalności
   konstrukcyjno-budowlanej wraz z wpisem do właściwej Izby
   samorządu zawodowego . Ocena spełnienia nastąpi formułą spełnia-nie spełniaIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM


W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • inne dokumenty


  ważne Dokumenty - Atest higieniczny i Deklaracja zgodności wyrobu -okien
  w oferowanym systemie PCV- z normą europejską PN-EN 14351-1,
  stwierdzającą dopuszczenie wyrobu do stosowania w budynkach
  użyteczności publicznej oraz ze wskazaniem Jednostki notyfikowanej,
  która przeprowadziła badania wstępne zgodnosci z normą .

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. Oświadczenie (na formularzu Oferta)o udzieleniu gwarancji na okres :
a/ co najmniej 10 lat na okna PCV i drzwi aluminiowe
b/ co najmniej 3 lata - na pozostałe roboty ,
okres liczony od daty odbioru koncowego robót
2. Oświadczenie ( na formularzu Oferta)o wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wys. 10% ceny oferty brutto .
3. Ważną umowę regulującą współpracę z Producentem okien, w
przypadku Wykonawców nie będących Producentami okien PCV i
drzwi aluminiowych .


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.sosnowiec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum Nr 7
ul. Białostocka 17
41-219 Sosnowiec
Sekretariat szkoły- od pon.-do piątku, w godz. 8.oo do 15.oo.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Gimnazjum Nr 7
ul. Białostocka 17
41-219 Sosnowiec
Sekretariat szkoły- parter.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z SOSNOWCA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Sosnowcu » więcej : »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU