eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Zakup i dostawa bielizny oraz skarpet

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-04-08

Kraków: Zakup i dostawa bielizny oraz skarpet
Numer ogłoszenia: 110795 - 2011; data zamieszczenia: 08.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 4724 , ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 455 24 07, faks 0-12 455 25 10.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jw4724.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa bielizny oraz skarpet.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa bielizny oraz skarpet. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do siwz.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.00.00-5, 18.31.70.00-4, 18.33.00.00-1, 18.31.20.00-9, 18.23.30.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium. Kwota wadium za realizację całości zamówienia wynosi 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych). Wadium dla poszczególnych zadań wynosi: a)dla zadania nr 1 - zakup i dostawa bielizny zimowej specjalnej WS (koszulka i kalesony) - 5 100,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych); b)dla zadania nr 2 - zakup i dostawa bielizny specjalnej letniej WS (koszulka i spodenki) - 6 700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych); c)zadanie nr 3 - zakup i dostawa skarpet specjalnych letnich WS - 1 400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych); d)zadanie nr 4 - zakup i dostawa skarpet specjalnych zimowych WS - 1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych); e)zadanie nr 5 - zakup i dostawa skarpet z tkaniny trudnopalnej - 1 200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych). Dodatkowe informacje dotyczące wadium zawarte są w punkcie 14 siwz. Zamawiający wymagał będzie przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 2% wartości brutto od realizowanej całości/części zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania wniesione w formie pieniężnej powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do objęcia zabezpieczeniem należytego wykonania umowy roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1-2 Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych a także warunki określone w siwz - potwierdzone żądanymi dokumentami przez Zamawiającego (ocena spełniania warunków wg kryterium: spełnia - nie spełnia).Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej i przewidzianej zamówieniem działalności lub czynności jeżeli: - posiada aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - złoży oświadczenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, spełnia warunki określone w art. 22 ww. ustawy (druk oświadczenia, który należy wypełnić jest załącznikiem do specyfikacji) - przedstawi aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 1-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - przedstawi aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli: - przedstawi wykaz wykonanych dostaw tożsamych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie. Przedstawiony wykaz wykonanych dostaw tożsamych z zamówieniem musi opiewać na kwoty nie mniejsze niż (wykaz wypełniony wg. załącznika nr 5 do siwz.): a)dla zadania nr 1 - zakup i dostawa bielizny zimowej specjalnej WS (koszulka i kalesony) - 325 000,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto) b)dla zadania nr 2 - zakup i dostawa bielizny specjalnej letniej WS (koszulka i spodenki) - 420 000,00 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych brutto) c)zadanie nr 3 - zakup i dostawa skarpet specjalnych letnich WS - 90 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) d)zadanie nr 4 - zakup i dostawa skarpet specjalnych zimowych WS - 110 000,00 zł brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych brutto) e)zadanie nr 5 - zakup i dostawa skarpet z tkaniny trudnopalnej - 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli: -przedstawi aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - przedstawi aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wraz z ofertą musi być dostarczona próbka asortymentu - po jednym komplecie/parze z każdego zadania, w celu oceny zgodności produktu z wymaganymi parametrami. Zamawiający zwróci próbki dostarczonego asortymentu wszystkim oferentom na ich wniosek ( wypełniony wg. załącznika nr 4 do SIWZ) po podpisaniu umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia z przyczyn od niego niezależnych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jw4724.mil.pl; www.bip.mon.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać u: p. Doroty Bochenek w budynku JW 4724 przy ul. Tynieckiej 45; 30-901 Kraków; tel. 012-455-25-04 w godz. 8.00 - 15.00, ewentualnie pocztą.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2011 godzina 12:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Jednostki Wojskowej 4724;30-901 Kraków, ul. Tyniecka 45 w kancelarii jawnej w godz. 8.00-15.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2011r. do godz. 12.00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostawa bielizny zimowej specjalnej WS (koszulka i kalesony) -3 374 pary.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa bielizny zimowej specjalnej WS (koszulka i kalesony) -3 374 pary. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.00.00-5, 18.33.00.00-1, 18.31.20.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i dostawa bielizny specjalnej letniej WS (koszulka i spodenki) - 3 518 par.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa bielizny specjalnej letniej WS (koszulka i spodenki) - 3 518 par. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do swiz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.00.00-5, 18.33.00.00-1, 18.23.30.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup i dostawa skarpet specjalnych letnich WS- 6 406 par.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa skarpet specjalnych letnich WS- 6 406 par. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.70.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zakup i dostawa skarpet specjalnych zimowych WS - 6 406 par.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa skarpet specjalnych zimowych WS - 6 406 par. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.70.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zakup i dostawa skarpet z tkaniny trudnopalnej- 1390 par.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa skarpet z tkaniny trudnopalnej- 1390 par. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.70.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.