Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-04-08

Kraków: Zakup i dostawa bielizny oraz skarpet

Numer ogłoszenia: 110795 - 2011; data zamieszczenia: 08.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 4724 , ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 455 24 07, faks 0-12 455 25 10. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa bielizny oraz skarpet.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa bielizny oraz skarpet. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do siwz.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.00.00-5, 18.31.70.00-4, 18.33.00.00-1, 18.31.20.00-9, 18.23.30.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium.
Kwota wadium za realizację całości zamówienia wynosi 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).
Wadium dla poszczególnych zadań wynosi:
a)dla zadania nr 1 - zakup i dostawa bielizny zimowej specjalnej WS (koszulka
i kalesony) - 5 100,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych);
b)dla zadania nr 2 - zakup i dostawa bielizny specjalnej letniej WS (koszulka
i spodenki) - 6 700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych);
c)zadanie nr 3 - zakup i dostawa skarpet specjalnych letnich WS - 1 400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych);
d)zadanie nr 4 - zakup i dostawa skarpet specjalnych zimowych WS - 1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych);
e)zadanie nr 5 - zakup i dostawa skarpet z tkaniny trudnopalnej - 1 200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych). Dodatkowe informacje dotyczące wadium zawarte są w punkcie 14 siwz.
Zamawiający wymagał będzie przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 2% wartości brutto od realizowanej całości/części zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania wniesione w formie pieniężnej powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do objęcia zabezpieczeniem należytego wykonania umowy roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1-2 Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych a także warunki określone w siwz - potwierdzone żądanymi dokumentami przez Zamawiającego (ocena spełniania warunków wg kryterium: spełnia - nie spełnia).Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej i przewidzianej zamówieniem działalności lub czynności jeżeli:
   - posiada aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
   o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia
   w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
   - złoży oświadczenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania
   na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, spełnia warunki określone w art. 22 ww. ustawy (druk oświadczenia, który należy wypełnić jest załącznikiem do specyfikacji)
   - przedstawi aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 1-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż
   6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
   - przedstawi aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli:
   - przedstawi wykaz wykonanych dostaw tożsamych w zakresie niezbędnym
   do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie.
   Przedstawiony wykaz wykonanych dostaw tożsamych z zamówieniem musi opiewać na kwoty nie mniejsze niż (wykaz wypełniony wg. załącznika nr 5 do siwz.):
   a)dla zadania nr 1 - zakup i dostawa bielizny zimowej specjalnej WS (koszulka i kalesony) - 325 000,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto)
   b)dla zadania nr 2 - zakup i dostawa bielizny specjalnej letniej WS (koszulka i spodenki) - 420 000,00 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych brutto)
   c)zadanie nr 3 - zakup i dostawa skarpet specjalnych letnich WS - 90 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych brutto)
   d)zadanie nr 4 - zakup i dostawa skarpet specjalnych zimowych WS - 110 000,00 zł brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych brutto)
   e)zadanie nr 5 - zakup i dostawa skarpet z tkaniny trudnopalnej - 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Nie dotyczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Nie dotyczy


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej
   i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli:
   -przedstawi aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
   - przedstawi aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
   i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofertIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM


W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • próbki, opisy lub fotografie


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Wraz z ofertą musi być dostarczona próbka asortymentu - po jednym komplecie/parze z każdego zadania, w celu oceny zgodności produktu
z wymaganymi parametrami. Zamawiający zwróci próbki dostarczonego asortymentu wszystkim oferentom na ich wniosek ( wypełniony wg. załącznika nr 4 do SIWZ) po podpisaniu umowy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia z przyczyn od niego niezależnych


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jw4724.mil.pl; www.bip.mon.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać u: p. Doroty Bochenek w budynku JW 4724 przy ul. Tynieckiej 45; 30-901 Kraków; tel. 012-455-25-04 w godz. 8.00 - 15.00, ewentualnie pocztą.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2011 godzina 12:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Jednostki Wojskowej 4724;30-901 Kraków, ul. Tyniecka 45 w kancelarii jawnej w godz. 8.00-15.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2011r. do godz. 12.00.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostawa bielizny zimowej specjalnej WS (koszulka i kalesony) -3 374 pary.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa bielizny zimowej specjalnej WS (koszulka i kalesony) -3 374 pary. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do siwz.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.00.00-5, 18.33.00.00-1, 18.31.20.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i dostawa bielizny specjalnej letniej WS (koszulka i spodenki) - 3 518 par.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa bielizny specjalnej letniej WS (koszulka i spodenki) - 3 518 par. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do swiz.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.00.00-5, 18.33.00.00-1, 18.23.30.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup i dostawa skarpet specjalnych letnich WS- 6 406 par.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa skarpet specjalnych letnich WS- 6 406 par. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do siwz.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.70.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zakup i dostawa skarpet specjalnych zimowych WS - 6 406 par.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa skarpet specjalnych zimowych WS - 6 406 par. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do siwz.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.70.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zakup i dostawa skarpet z tkaniny trudnopalnej- 1390 par.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa skarpet z tkaniny trudnopalnej- 1390 par. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do siwz.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.70.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KRAKOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Krakowie » więcej : Bielizna osobista »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU