eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolszewo › Prace remontowo budowlane dla potrzeb Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie przy ul. Szkolnej 7

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-06-12

Bolszewo: Prace remontowo budowlane dla potrzeb Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie przy ul. Szkolnej 7
Numer ogłoszenia: 110021 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowa Szkoła Podstawowa , ul. Szkolna 7, 84-200 Bolszewo, woj. pomorskie, tel. 0-58 6722666, 606624586, faks 0-58 6722666.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowo budowlane dla potrzeb Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie przy ul. Szkolnej 7.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace remontowo budowlane dla potrzeb Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie przy ul. Szkolnej 7 w zakresie nw branż a.Budowlanej (malarskie, posadzkowe, stolarskie) b.Elektrycznej c.Sanitarnej zadanie nr 1 Roboty remontowo budowlane budynku przy ul. Szkolnej 7 w zakresie : a.Kompleksowy remont pomieszczenia sanitarnego dziewcząt poziom parteru b.Kompleksowy remont pomieszczenia sanitarnego chłopców poziom I p c.malowania kuchni i zaplecza wraz z robotami towarzyszącymi zadanie nr 2 bud ul. Szkolna 11 1.malowania klatki schodowej wraz z wymianą 1 okna 2.wymiany stolarki otworowej w pomieszczeniu Sali nr 25 i nr 27 wraz z robotami towarzyszącymi Zadanie 3 budynek biblioteki Remont pomieszczenia sanitarnego poziom parteru.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1.Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. 2.Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. 3.Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.42.11.00 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.43.10.00 - Kładzenie płytek 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe 45.26.23.21 - Wyrównywanie podłóg .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 złotych, dwa tysiące 2. Termin wniesienia wadium. 2.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli a wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w sekretariacie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie,ul. Szkolna 7 przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym 2.3. wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wejherowo nr 80 1160 2202 0000 0000 6196 3934 dot zadania SSP Bolszewo 2.3 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w sekretariacie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie przed upływem terminu składania ofert. 3. Formy wniesienia wadium. 3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tekst jednolity z dnia 14 lutego 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. zm. 3.2. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XII pkt 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 od b do e musi być wystawione na Samorządową Szkołę Podstawowa w Bolszewie,ul. Szkolna 7 . Z treści gwarancji poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego upełnomocnionego przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta poręczyciela o konieczności potwierdzenia podpisów SSP-B na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez Bank prowadzący rachunek bankowy . 3.3. Wadium wniesione w pieniądzu Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie,ul. Szkolna 7 przechowuje na rachunku bankowym. 3.4. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 4. Zwrot wadium. 4.1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie ,ul. Szkolna 7,84-239 Bolszewo zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5.2 nn. rozdziału. 4.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,SSP-B zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4.3. Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie,ul Szkolna 7,84-239 Bolszewo zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu SSP-B zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Zatrzymanie wadium. 5.1. SSP-B zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 5.2.SSP-B zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6.Inne postanowienia dotyczące wadium. 6.1.Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie,ul. Szkolna 7,84-239 Bolszewo wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6.2.SSP-B żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4.1 nin. rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi że wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), polegające na remoncie i przebudowie obiektów w budynkach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych brutto w każdym zadaniu Wartość każdego z zamówień nie może być mniejsza niż 100 000 zł brutto. UWAGA 1! : W przypadku, gdy wartość zamówienia została określona w walucie innej, niż złoty polski Wykonawca przeliczy ją na zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej,W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego i doświadczenie, odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone tj.: a). osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji: min. dwóch zamówień polegających na remoncie i przebudowie obiektów w budynkach użyteczności publicznej b). osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych c). osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych UWAGA 2! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). UWAGA 3!: Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę w/w funkcji (tj.a,b) celem spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 200 000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  inne dodumenty wymagane w warunkach zamówienia publicznego

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta winna zawierać a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. c) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium wraz z dokumentami, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie). Oryginał tego dokumentu należy złożyć w sekretariacie Samorządowej Szkoły podstawowej w Bolszewie ,ul. Szkolna 7 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ. d) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. e) Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy albo informacja, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 3.1 do SIWZ ) f) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych - w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej. 4. Wymagane w SIWZ dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, za wyjątkiem: Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. Nr 2 do SIWZ) oraz Informacji o przynależeniu do grupy kapitałowej (na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych) (zał. NT 3.1 do SIWZ), które to dokumenty są składane w oryginale. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdz. IX pkt 11 i 12 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ssp-bolszewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie ul.Szkolna 7 im. generała Zygmunta Berlinga 84 - 239 Bolszewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2013 godzina 10:30, miejsce: Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie ul.Szkolna 7 im. generała Zygmunta Berlinga 84 - 239 Bolszewo sekretariat szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.