Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-05-17

Bielawa: druk i edycja dwutygodnika Wiadomości Bielawskie

Numer ogłoszenia: 109867 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Bielawa , ul. Plac Wolności 1, 58-260 Bielawa, woj. dolnośląskie, tel. (074) 8334-255, faks 074 8335838. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: druk i edycja dwutygodnika Wiadomości Bielawskie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest druk i edycja dwutygodnika Wiadomości Bielawskie
. w czterokolorowym układzie graficznym,
. na papierze gazetowym LVC 60-65g/m2
. w nakładzie 3,500 egzemplarzy w 5 kolumnowym układzie gazety
. strona formatu nie mniejsza niż 29x38,5 cm
. okazujący się w zależności od potrzeb 1 lub 2 razy w miesiącu.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79.82.30.00 - Usługi drukowania i dostawy
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2012.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. przed dniem ukazania się ogłoszenia o
   niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu stanowiącemu przedmiot zamówienia (druk gazet), w tym: druk co najmniej 1 gazety o nakładzie nie mniejszym niż 3,500 egzemplarzy w cyklu co 2 tygodnie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Oświadczenie Wykonawcy, że posiada odpowiedni potencjał techniczny zapewniający wykonanie zamówienia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami zapewniającymi wykonanie przedmiotu
   zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej
   wykonanie zamówienia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) ZMIANA UMOWY


  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci
  aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.
  2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
  podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość
  dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany.
  Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności:
  1) zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie
  podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia
  takiej zmiany;
  18.


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/zamowienia_publiczne/przetargi/nieograniczony/001_01_12/11_05_12

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski, plac Wolności 1,
  58-260 Bielawa.


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski, plac Wolności 1,
  58-260 Bielawa.


  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

  Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

  Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

  INNE PRZETARGI Z BIELAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
  więcej : przetargi w Bielawie » więcej : Usługi drukowania i dostawy »
  Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
  Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
  Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
  wszystkie »
  słowo kluczowe:
   
  branża:
   
  słowa kluczowe:
   
  lokalizacja:
   
  O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

  Copyright © Kasat Sp. z o.o.

   
  MENU