Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-04-01

Gorzków: Dostawa kruszywa oraz płyt drogowych na potrzeby remontów dróg Gminy Gorzków w 2014 r.

Numer ogłoszenia: 109698 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzków , ul. Główna 9, 22-315 Gorzków, woj. lubelskie, tel. 084 6838156, faks 084 6838111. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa oraz płyt drogowych na potrzeby remontów dróg Gminy Gorzków w 2014 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa (część I): kruszywo łamane dolomitowe frakcji 0/31, 5 mm w ilości - 800 ton; spełniające wymagania normy: PN-EN 13043 oraz (część 2) zakup i dostawa wyrobów budowlanych w postaci płyt drogowych betonowych (wykonanych z betonu klasy min. C20/25, według starszych oznaczeń min. B-25) typu JOMB (JUMBO) o wymiarach 1000*750*125 mm w ilości 1 400 szt. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone materiały (płyty) na okres 24 miesięcy.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Ewentualne zamówienie uzupełniające będzie polegać na rozszerzeniu dostaw wymienionych w części I i II, stanowiących jednak nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego w poszczególnych częściach.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 44.11.42.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W zakresie części I
   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, co najmniej dwie dostawy kruszywa drogowego w ilości minimalnej 800 ton każda w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
   W zakresie części II
   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, co najmniej dwie dostawy płyt drogowych w ilości minimalnej 1000 szt. każda w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Na podstawie § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.( Dz.U. 2013 nr 0 poz. 231) Zamawiający określa obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie do min. 2 dostaw z załączeniem dowodów (poświadczeń), że zostały wykonane należycie.
  W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


a)Zmiana wynagrodzenia, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na cenę oferty (np. zmiana stawki podatku VAT). Cena netto zostaje bez zmian.
b) Zmiana terminu realizacji w przypadku zajścia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w skutek wystąpienia siły wyższej czy długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://uggorzkow.bip.e-zeto.eu/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa kruszywa drogowego frakcji 0/31,5 mm.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa: kruszywo łamane dolomitowe frakcji 0/31, 5 mm w ilości - 800 ton; spełniające wymagania normy: PN-EN 13043. Dostawa obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa drogowego na wskazanych przez Zamawiającego drogach gminnych na terenie Gminy Gorzków przy użyciu: samochodu samowyładowczego. Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metale, drut, gwoździe itp.) . Odbiór kruszywa na drogach będzie się odbywać w godzinach pracy Urzędu Gminy Gorzków 07: 30 - 15: 30, sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówienia składanego z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na drogach gminnych Gminy Gorzków w celu dostosowania ładowności środków transportowych do możliwości przejazdu i ilości zamówionego materiału na w/w drogach. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa płyt drogowych betonowych typu JOMB (JUMBO).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyrobów budowlanych w postaci płyt drogowych betonowych (wykonanych z betonu klasy min. C20/25, według starszych oznaczeń min. B-25) typu JOMB (JUMBO) o wymiarach 1000*750*125 mm w ilości 1 400 szt. Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą dla długości płyty +/- 10 mm; ; dla szerokości płyty +/-6 mm, dla grubości płyty +/- 5mm; odchyłki grubości tulenia zbrojenia: od spodu płyty +/- 5 mm; odchyłki zbrojenia głównego: dla długości +/- 5 mm. Płyty podwójnie zbrojone stalą (min 6 fi do 10 fi), żebrowaną w postaci wiązanych siatek: dolnej i górnej. Materiał musi spełniać wymagania normy: PN-B-03264: 2002 oraz BN-80 6775-03.02. Dostawa płyt będzie się odbywać w godzinach pracy Urzędu Gminy Gorzków: 07: 30 - 15: 30, sukcesywnie wg potrzeb w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Gorzków. Wykonawca powinien wkalkulować w cenę zamówienia koszty transportu i rozładunku. Wykonawca jest odpowiedzialny za ilość i jakość przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone materiały na okres 24 miesięcy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI GORZKÓW PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi GORZKÓW »
więcej : Produkty betonowe »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU