eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brodnica › Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci we wsi Podgórz

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-03-31

Brodnica: Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci we wsi Podgórz
Numer ogłoszenia: 107726 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brodnica , ul. Zamkowa 13 A, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 4941612, faks 56 4941640.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brodnica.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci we wsi Podgórz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowi zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci we wsi Podgórz. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujący zakres prac: 1. Budowa placu zabaw składającego się z następujących elementów: a) Zestaw zabawowy; elementy zestawu: zjeżdżalnia, wieża główna, pomost wiszący, przeplotnia, drabinka krzyżowa; materiały: belki nośne mocujące plac zabaw w podłożu winny być wykonane z drewna spełniającego wymagania normy EN 350 - 2 (co najmniej z 2000 roku) z drewna rdzeniowego toczonego cylindrycznie, okrągłe o średnicy 120 mm zabezpieczone impregnatami osadzone 10 cm ponad ziemią na stalowych kotwach, belki, śruby ocynkowane, pozostałe elementy drewniane w tym podesty oraz barierki na pomostach należy wykonać z drewna rdzeniowego o przekroju kwadratowym, zabezpieczonym impregnatami olejowymi lub też ze sklejki wodoodpornej pomalowanej na różne kolory farbami odpornymi na warunki atmosferyczne, elementy metalowe mają być malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne, ślizg zjeżdżalni z blachy stalowej nierdzewnej, materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia, wszystkie drewniane elementy drewniane mają być wyszlifowane, montaż: zestaw związany z gruntem na stałe w fundamencie, zamocowany na kotwach stalowych. b) Sprężynowiec - o wyglądzie konika i o wyglądzie ważki - 2 szt.; minimalne gabaryty urządzenia: 1,15 x 0,30 i 1,0 m, wysokość siedziska max 0,5 m, materiały: sprężyna stalowa o zwojach zgodnych z normą PE - EN 1176-1 (co najmniej z 2008 roku), sklejka wodoodporna pomalowana na różne kolory, śruby ocynkowane, materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia, elementy metalowe mają być malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne. c) Huśtawka podwójna koszykiem i zapięciem oraz huśtawka o wyglądzie ważki, materiały: belki nośne z drewna spełniającego wymagania normy EN 350-2 (co najmniej z 2000 roku) z drewna rdzeniowego toczonego cylindrycznie, okrągłe o średnicy o 100-120 mm, zabezpieczone impregnatami osadzone 10 cm ponad ziemią na stalowych kątownikach, zawieszenie z łańcucha ze stali nierdzewnej, siedzisko proste wykonane z tworzywa, śruby ocynkowane, materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane, atesty i dopuszczenia, uchwyt do trzymania rączkami zamocowany na elemencie wykonanym ze sklejki wodoodpornej , pomalowanej farbą odporną na działanie czynników atmosferycznych, huśtawka równoważna wyposażona w element hamujący ruch; montaż: wyroby montowane z gruntem na stałe w fundamencie na kotwach stalowych, fundament na gł. 70 cm, beton B 20. d) Ławki z bali z oparciem - siedziska z bali drewnianych impregnowanych olejowo i malowane farbami odpornymi na warunki atmosferyczne , wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. e) Karuzela krzyżowa z 4 siedziskami - podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i prętów), zabezpieczona antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej części stanowi zbrojenie betonowego bloczka betonu minimum B 15, posadowionego w gruncie w głębokości 40 cm. f) Tablica informacyjna z regulaminem montowana z gruntem na stałe w fundamencie na kotwach stalowych. 2. Budowa siłowni zewnętrznej składającej się następujących elementów a) Urządzenie fitness - tzw. NARCIARZ - urządzenie do wykonywania ćwiczeń imitujących przesuwanie nóg na przemian, równocześnie przyciągając i odpychając uchwyty. b) Urządzenie fitness - tzw. WIOŚLARZ - urządzenie do wykonywania ćwiczeń imitujących przyciąganie ciała przyciągając brzuch i odpychając poprzez prostowanie nóg. c) Urządzenie fitness - tzw. WAHADŁO - urządzenie do wykonywania ćwiczeń imitujących ruchy wahadłowe nóg w prawo i w lewo trzymając się rękoma za uchwyty. d) urządzenie fitness - tzw. WYCIĄG GÓRNY - urządzenie do wykonywania ćwiczeń imitujących przyciąganie uchwytów z góry do siebie i z powrotem. e) Urządzenie fitness - tzw. BIEGACZ - urządzenie do wykonywania ćwiczeń imitujących wykonywanie ruchów naprzemiennych nogami w przód i w tył. f) Urządzenie fitness - tzw. MOTYL - urządzenie do wykonywania ćwiczeń imitujących przyciąganie uchwytów do siebie i z powrotem. Wszystkie urządzenia należy zamocować w fundamencie betonowym o wymiarach 100 x 100 x 25 cm na stalowych kotwach. Fundament wykonany z betonu co najmniej B - 15. Każde zaprojektowane urządzenie powinno składać się z: - PYLONU (oprócz tzw. biegacza) - masywny element nośny dla urządzeń fitness - umożliwiający montaż urządzenia. Pylon winien pełnić także funkcję tablicy informacyjnej z opisem i instrukcją obsługi zamontowanego urządzenia. Element nośny wykonany ze stali pokrytej warstwą cynku, malowanej proszkowo, odporny na warunki atmosferyczne i wandalizm, wykonany z rur o średnicy 114 mm na stalowych podstawach z 8 mm blachy. Pylon zamontowany 30 cm pod powierzchnią gruntu do betonowego fund. o wymiarach 1000 x 1000 x 250 mm. - URZĄDZENIA - ze stali pokrytej warstwa cynku, malowanej proszkowo farbą odporna na warunki atmosferyczne, główne elementy stalowe wykonane z profili zamkniętych o grubości 3,2 mm. Siedziska i oparcia z płyty HDPE lub stali nierdzewnej. Urządzenie należy wyposażyć w elementy pochłaniające drgania podczas uderzania o siebie różnych części urządzeń, w urządzeniu występują dwa typy łożysk - kulkowe i stożkowe. 3. Budowa ogrodzenia i oświetlenia Należy wykonać ogrodzenie stalowe, panelowe z siatki powlekanej zamocowanej na słupkach stalowych powlekanych. Wysokość ogrodzenia co najmniej 125 cm. Słupki osadzone w gruncie w betonie. Jako cokół ogrodzeniowy należy wykonać obrzeża betonowe 25/6. Wokół ogrodzenia od strony wewnętrznej placu zabaw zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokości 150 cm ograniczony od środka obrzeżem betonowym 25/6. Na stronie wejściowej ogrodzenia od drogi gruntowej zaprojektowano furtkę stalową. Przewidziano również montaż dwóch latarni solarnych w technologii LED o wysokości 500 cm z dwiema oprawami 20 W..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 37.53.52.00 - Wyposażenie placów zabaw 45.11.27.20 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 37.44.00.00 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej Nr 87203000451110000002022250. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek spełnią wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną najważniejszą robotę budowlaną polegającą na budowie placu zabaw oraz co najmniej jedną najważniejszą robotę budowlaną polegającą na budowie siłowni zewnętrznej.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek spełnią wykonawcy, którzy dysponują osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takiej osoby

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek spełnią wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą jak 50.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających np. z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brodnica.ug.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brodnica ul. Zamkowa 13A 87 - 300 Brodnica pok. 202.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brodnica ul. Zamkowa 13A 87 - 300 Brodnica pok. 201.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.