Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-05-15

Warszawa: Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie

Numer ogłoszenia: 107635 - 2012; data zamieszczenia: 15.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 571 50 24, faks 022 571 50 50 , strona internetowa www.ops-wola.waw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz osób zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do postanowień art. 17, ust 1, pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów, realizowanych przez m. st. Warszawę (Uchwała Nr LX/1840/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.). Realizacja umowy nastąpi od dnia jej podpisania do czasu zrealizowania max 20 pogrzebów..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

98.37.00.00 - Usługi pogrzebowe i podobne
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki  • 1. Podstawa prawna


    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


    Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego [numer ogłoszenia: 286456 - 2011 z dnia 13.09.2011r.] oraz w Rozdziale 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia podstawowego, numer postępowania: SZP-ED-351-15/11, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 04 października 2011 roku - Umowa nr 88/2011. Zamówienie uzupełniajace jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Udzielone będzie dotychczasowemu wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówienia uzupełniającego jest zgodne z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  • Miejskiego Przedsiębiorstwa
    Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Redutowa 25, 01-106 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WARSZAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Warszawie » więcej : Usługi pogrzebowe i podobne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU