eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żnin › Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap II

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-07-10

Ogłoszenie nr 106016 - 2017 z dnia 2017-07-10 r.

Żnin: Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap II
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 60275-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin, krajowy numer identyfikacyjny 9235122200000, ul. ul. 700-lecia 39, 88400 Żnin, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 523 031 301, faks 523 031 103, e-mail admin@um.znin.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.umznin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap II

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IGPI.271.6.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gminnej Jaroszewo- Brzyskorzystew na długości 0+0.900 km do 1+900 i szerokości 4,0 m z wykonaniem obustronnych utwardzonych poboczy z kamienia łamanego o szerokości 0,7 m i grubości 7,0 cm. Technologia robót: na poszerzeniach roboty ziemne: warstwa odsączająca z piasku o gr. 10,0 cm i podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. 20,0 cm, wyrównanie całej nawierzchni kruszywem łamanym warstwa górna o gr. 5,0 cm po zagęszczeniu, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych o gr. 3,0 cm, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową i wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3,0 cm po zagęszczeniu z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych. Technologia zjazdy: roboty ziemne: warstwa odsączająca z piasku gr. 15,0 cm, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna gr. 15,0 cm po zagęszczeniu. Do robót wykończeniowych będzie należało odmulenie rowów bez naruszania skarp oraz mechaniczne plantowanie rodzimego gruntu. Opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej. Dokumentacja ta zawiera zakres większy niż realizowany w ramach niniejszego postepowania. UWAGA: Do SIWZ zostały załączone Specyfikacje techniczne dotyczące szerszego zakresu robót niż obejmuje to przedmiot zamówienia, ponieważ zakres realizowany w ramach niniejszego postępowaniu stanowi element składowy całości inwestycji w zakresie przebudowy drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew. Wykonawca, celem zapoznania się oraz oszacowania kosztów wykonania przedmiotu zamówienia jest zobligowany zapoznać się z udostępnioną dokumentacją dotyczącą zakresu zadania realizowanego w ramach niniejszego postępowania. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45111000-8
Dodatkowe kody CPV: 45112500-0, 45112730-1, 45233000-9, 45233220-7, 45233260-9,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT301932.80
Walutapln


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., budownictwoprzetargi@interia.pl, ul.Dworcowa 10, 88-400, Żnin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 282425.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 282425.92
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 307189.58
Waluta: pln


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.