eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mrągowo › KursOpiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-03-15

Mrągowo: Kurs: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim
Numer ogłoszenia: 105688 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie , ul. Kopernika 1, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7433500, faks 089 7433501.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupmragowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kurs: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usługi szkolenia dla osób bezrobotnych z grupy wiekowej 50+ p.n.: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim- finansowanego w ramach projektu -Aktywność zawodowa - szansą na lepsze jutro- współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ak-tywności zawodowej osób bezrobotnych. 1. Cel kursu : Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do pracy w charakterze opiekunki osób dorosłych niepełnosprawnych, niezaradnych i starych w miejscu ich przebywania, wraz z umiejętnością wykonywania podstawowych czynności rehabilitacji, gimnastyki i masażu, w szczególności przy wymaganiach znajomości języka niemieckiego. 3. Ilość osób objętych szkoleniem - 12 osób bezrobotnych /zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mrągowie oraz Filii w Mikołajkach/. 4. Termin i warunki realizacji szkolenia: 4.1. Termin realizacji szkolenia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy. 4.2. Miejsce realizacji szkolenia: teoria i symulacja praktyki - Mrągowo, praktyka u pracodawcy - teren powiatu mrągowskiego. 4.3. Szkolenie powinno odbywać się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut, gdyż długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny (nie dotyczy ostatniej godziny zajęć edukacyjnych w danym dniu). 4.4. Kadra dydaktyczna kursu zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Rozdziale VI SIWZ. 4.5. Godziny dydaktyczne praktyki u pracodawcy powinny być równe godzinom zegarowym, przerwy zgodnie z wymaganiami stanowiska pracy. 4.6. Zajęcia szkoleniowe odbywają się w godzinach między godz. 8 a 16, w przypadkach szczególnie uzasadnionych harmonogramem szkolenia mogą trwać do godziny 18. 4.7. Praktyka u pracodawcy powinien być realizowany w godzinach 7.00 - 18.00. 4.8. Liczba godzin szkolenia nie może przekroczyć: 8 godzin dziennie. 4.9. Zajęcia szkoleniowe trwają w układzie poniedziałek - piątek, w przypadkach szczególnie uzasadnionych harmonogramem szkolenia zajęcia praktyczne mogą odbywać się w sobotę (maksymalnie łącznie 5 dni w tygodniu). 4.10. Liczba godzin szkoleniowych na osobę: 350 godz.. 4.11. Program szkolenia powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.09.2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 177 z 2010 r. , poz. 1193 z późn.zm) oraz powinien być opracowany w oparciu o opis zawodu: Opiekunka domowa, ujętym w Krajowym Stan-dardzie Kwalifikacji Zawodowych opracowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej /poz.klasyf. 513301/. i obejmować: 4.11.1. aktywne poszukiwanie pracy /2x4 h/ 4.11.2. opiekunka domowa z elementami masażu - teoria /60h/ 4.11.3. warsztaty praktyczne-symulacja (100 h, w tym: 4.11.3.1. usługi opiekuńcze 52 h, 4.11.3.2. elementy masażu leczniczego-30 h, 4.11.3.3. zajęcia wspólne: usługi opiekuńcze i język niemiecki - 18 h) 4.11.4. język niemiecki w pracy opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych (80 h - w tym 18 h w ramach warsztatów symulacji: 4.11.5. staż u pracodawcy /120 h/. 4.12. Zajęcia warsztatowe (symulacja) powinny być zorganizowane w postaci dwóch stałych stanowisk ćwiczeniowych wyposażonych w odpowiednią ilość sprzętu. 4.13. Praktyka u pracodawcy powinna być zorganizowana w minimum dwóch grupach stażowych (max. po 6 osób) w zakładach całodziennej opieki nad osobami dorosłymi. 4.14. Wykonawca zapewnia warunki szkolenia zgodne z przepisami BHP. 4.15. Wykonawca wyposaży kursantów w ubrania robocze i ochronne (fartuch, obuwie, rękawiczki jednorazowe itp). 4.16. Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i dydaktyczne związane z przeprowadzeniem kursu tj. 4.16.1. materiały i sprzęt na warsztaty symulacyjne, 4.16.2. podręczniki (min. 2, w tym min. jeden dotyczący pełnego opisu zawodu) na własność, 4.16.3. zeszyt min. 1x 80 kart., długopisy (min.2), teczki sztywne na materiały szkoleniowe itp. 4.16.4. poczęstunek na przerwy kawowe na zajęcia teoretyczne i symulacyjne, proporcjonalnie do ilości dni kursu i osób (kawa, herbata, ciastka itp.) 4.17. Wykonawca dokona zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie uczestników kursu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia, a Zamawiający zrefunduje je na podstawie przedłożonych dokumentów. 5. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia widocznego logo Unii Europejskiej, logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności i informacji o projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego na lokalu szkolenia, w miejscu (sali) prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, na materiałach związanych z realizacją szkolenia i korespondencji dotyczącej w/w szkolenia. 6. Szkolenie powinno zakończyć się uzyskaniem co najmniej następujących certyfikatów : 6.1. Certyfikat ukończenia kursu z logo i nazwą projektu EFS, w ramach którego jest realizowane szkolenie, zgodne z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będącymi załącznikiem do Planu Komunikacji POKL 6.2. Zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgodnym z § 75 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.09.2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 177 z 2010 r., poz. 1193 z późn.zm.)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00 - Usługi szkolenia zawodowego .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.1. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do organizowania i przeprowadzania szkoleń objętych niniejszym zamówieniem, Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że: 1.1.1. jest instytucją szkoleniową w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), tj. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2.1. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga od wykonawcy posiadania doświadczenia w realizacji usług szkoleniowych (kursów) osób dorosłych. 2.1.1. W celu potwierdzenia posiadania wymaganego doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia: 2.1.1.1. wykazu usług szkoleniowych wykonanych w ostatnich trzech latach, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, odpowiadających przedmiotowi zamówienia zgodnie ze wzorem załącznika Nr 8 do SIWZ. 2.1.1.2. potwierdzenia, że wszystkie wymienione zamówienia zostały wykonane należycie (np. przez załączenie referencji). 2.1.2. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie co najmniej dwa takie zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3.1. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający wymaga by zamawiający dysponował do realizacji szkolenia: 3.1.1. co najmniej jedną salą wykładową wyposażoną w pomoce dydaktyczne (tablica, flipchart, itp.) oraz 12 stanowisk szkoleniowych dla kursantów, z odpowiednim zapleczem socjalnym (szatnie, toaleta, kącik kawowy) 3.1.2. salą do ćwiczeń symulacyjnych wyposażoną w odpowiednią ilość profesjonalnego sprzętu i materiałów (co najmniej dwa stanowiska ćwiczeniowe) o powierzchni gwarantującej jednoczesny instruktaż dla całej grupy. 3.1.3. Zamawiający wymaga złożenia informacji dotyczącej bazy lokalowej (opisać te sa-le/miejsca, w których faktycznie będą realizowane zajęcia i z których uczestnicy kursu będą rzeczywiście korzystać z wyszczególnieniem ilości, rodzaju i typu sprzętu, podstawa dysponowania bazą lokalową - pkt 11.4 zał. 2 Program szkolenia- do SIWZ + Załącznik Nr 7a) oraz wykazu bazy sprzętowej, jaka będzie wykorzystana na szkoleniu - wzór załącznik nr 6 do SIWZ. Informacja na temat wyposażenia w sprzęt nie dotyczy miejsc stażowych u pracodawców. 3.1.4. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że potencjał techniczny szkolenia jest adekwatny do wymagań SIWZ i potrzeb w zakresie wykonywanych zadań w realizacji zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami, Zamawiający wymaga by Wykonawca: 3.2.1. Wskazał do wykonania niniejszego zmówienia co najmniej: 3.2.1.1. do prowadzenia zajęć teoretycznych zawodu - 2 osoby z wykształceniem wyższym związanym z przedmiotem zamówienia, 3.2.1.2. do przeprowadzenia zajęć warsztatowych (symulacji usług opiekuńczych) - 1 osobę z wykształceniem co najmniej średnim, posiadająca kwalifikacje merytoryczne w przedmiocie oraz doświadczenie min. 3 lata w pracy związanej z prowadzeniem usług opiekuńczych. 3.2.1.3. do prowadzenia przedmiotu - elementy masażu - 1 osobę z wykształceniem minimum średnim posiadającą kwalifikacje merytoryczne w przedmiocie 3.2.1.4. do nauki języka niemieckiego - 1 osoba- germanista z wyższym wykształce-niem. 3.2.1.5. moduł: aktywne poszukiwanie pracy - 1 osoba - wykształcenie wyższe w specjalności doradca zawodowy lub psycholog oraz doświadczenie / co najmniej dwa szkolenia grupowe w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych w okresie ostatnich trzech/. 3.2.1.6. do zajęć praktycznych u pracodawcy powinna być wyznaczona jedna osoba jako opiekun na każdą jednocześnie prowadzoną grupę stażową, posiadająca kwalifikacje merytoryczne zgodne z przedmiotem zamówienia /w tym nadzór nad pracownikami/. 3.2.1.7. Wykładowcy i instruktorzy (oprócz opiekunów) winni posiadać kwalifikacje pedagogiczne. 3.2.2. W celu wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami - zgodnego ze wzorem załącznika nr 5 do SIWZ. 3.2.3. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że kadra dydaktyczna szkolenia posiada wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie wykonywanych czynności wymagane w realizacji zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 4.1. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  3.1. Wzór zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. 3.2. Wzór ankiety oceniającej szkolenie, jaka zostanie przeprowadzona wśród kursantów na zakończenie kursu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej - 15
 • 3 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczno-dydaktyczne szkolenia - 20
 • 4 - Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

5.1. zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, np. w przypadku problemów z rekrutacją kandydatów na poszczególne kierunki szkoleń; 5.2. zmiana ceny szkolenia przysługująca instytucji szkoleniowej, przy zachowaniu jednostkowej kalkulacji kosztów zawartej w ofercie szkolenia - w przypadku zmiany liczby osób bezrobotnych objętych szkoleniem - która w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia może się zmniejszyć, jednakże grupa szkoleniowa nie może liczyć mniej niż 10 osób i nie więcej niż 12 osób; 5.3. zmiana kadry dydaktycznej zaangażowanej w realizację szkolenia, wyłącznie w przypadku wystąpienia udokumentowanych nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających prowadzenie zajęć szkoleniowych przez wskazanego w ofercie wykładowcę/trenera/instruktora (w szczególności z powodu choroby, wypadku czy śmieci osoby), pod warunkiem złożenia przez wykonawcę pisemnego wniosku w tej sprawie i po akceptacji przez Zamawiającego; zaproponowane osoby powinny posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe co najmniej takie jak wykładowca, który ma zostać zastąpiony. 5.4. zmiana harmonogramu zajęć stanowiącego załącznik nr 1 do umowy szkoleniowej - w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego; 5.5. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pupmragowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie ul. Kopernika 1, 11-700 Mrągowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie ul. Kopernika 1, 11-700 Mrągowo pok.10 /sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt -Aktywność zawodowa - szansą na lepsze jutro- współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi szkolenia zawodowego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.