eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Budowa myjni pojazdów wojskowych wraz z infrastrukturą w Rzeszowie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-03-28

Lublin: Budowa myjni pojazdów wojskowych wraz z infrastrukturą w Rzeszowie
Numer ogłoszenia: 105650 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie , ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7183530, faks 81 7183501.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzilublin.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa myjni pojazdów wojskowych wraz z infrastrukturą w Rzeszowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową myjni pojazdów wojskowych wraz z infrastrukturą w Rzeszowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt.I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja projektowa: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary i specyfikacje wykonania i odbioru robót - udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego (www.rzilublin.wp.mil.pl)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.20.00 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45.33.22.00 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 45.33.12.10 - Instalowanie wentylacji 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.23.22.00 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 45.31.73.00 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 45.31.51.00 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45.31.10.00 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45.22.35.00 - Konstrukcje z betonu zbrojonego 45.11.10.00 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45.21.33.10 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne 45.22.31.10 - Instalowanie konstrukcji metalowych 45.26.23.11 - Betonowanie konstrukcji 45.26.25.00 - Roboty murarskie i murowe 45.22.38.00 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 45.42.11.60 - Instalowanie wyrobów metalowych .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o niżej wymienionej wartości: 37 903,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzy złote 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, konto nr: 92 1010 1339 0043 0113 9120 0000 Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 1300 dnia 11.04.2014 r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie. 4. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w pok. nr 117, w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, najpóźniej do godz. 1300 dnia 11.04.2014 r. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej jedną realizację robót budowlanych związanych z budową obiektu warsztatowego lub przemysłowego lub myjni pojazdów - o kubaturze budynku brutto powyżej 2000 m3 i wartości nie mniejszej niż wartość brutto złożonej oferty. Każda przedstawiona w wykazie o którym mowa w pkt. XVII ppkt 5 robota budowlana musi odpowiadać swoim rodzajem i wartością wymogom określonym powyżej.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi osobami : a) posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, które należą do właściwej izby samorządu zawodowego ( zgodnie z art. 14 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ), rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83/2006 r., poz. 578, z późn. zmianami). b) posiadającymi świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wys., realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, zgodnie z art. 43, ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. nr 193 z 2010 r., poz. 1287), które posiadają poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do takich materiałów, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie dotyczy robót budowlanych (co najmniej jednej realizacji robót budowlanych) określonych w pkt. X ppkt 2) SIWZ, związanych z budową obiektu warsztatowego lub przemysłowego lub myjni pojazdów - o kubaturze budynku brutto powyżej 2000 m3 i wartości nie mniejszej niż wartość brutto złożonej oferty - według wzoru załączonego do SIWZ . Każda przedstawiona w w/w wykazie robota budowlana musi odpowiadać swoim rodzajem i wartością wymogom określonym powyżej.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Pełnomocnictwo - wystawione przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności do złożenia oferty, oświadczeń i zawiadomień albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy . 2.Jeżeli Wykonawca - wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu - o których mowa w ar. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów - zamawiający żąda przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. UWAGA: treść zobowiązania innego podmiotu powinna jednoznacznie określać: kto jest wykonawcą przyjmującym zasoby; zasoby czyli, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie; oraz w jaki sposób to zobowiązanie będzie wykonane, a także na jaki okres potencjał innego podmiotu zostanie udostępniony .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót oraz terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany limitu w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych resortu Obrony Narodowej, Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwy z uwagi na: a) siłę wyższą (zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub w części jego zobowiązań) lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią -o czas działania siły wyższej, czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcie przeszkód, b) wykopaliska uniemożliwiające wykonanie robót w ustalonym terminie - o czas realizacji wykopalisk i czas niezbędny do przygotowania dalszej realizacji robót , c) realizację robót zamiennych - o czas niezbędny na przygotowanie i zrealizowanie tych robót, d) udzielenie zamówienia dodatkowego na podstawie odrębnej umowy, którego wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego - o okres realizacji robót dodatkowych, e) konieczność uzyskania decyzji organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy - o czas niezbędny na uzyskanie decyzji i jej uprawomocnienia, f) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub przepisów resortowych MON- o czas opracowania dokumentacji zamiennej oraz zrealizowania koniecznych robót zamiennych lub dodatkowych. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany limitu finansowego stosownie do kwot określonych w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych resortu Obrony Narodowej oraz planie finansowym Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania robót w przypadku wystąpienia braku środków finansowych. Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem celem uzgodnienia dalszego działania stron oraz korekty harmonogramu rzeczowo - finansowego. W takim przypadku z tytułu przerwania robót Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, dopuszcza się jedynie zmianę terminu zakończenia robót lecz nie więcej niż o okres faktycznego ich wstrzymania, w przypadku ograniczenia lub braku środków finansowych na realizację przedmiotu umowy w latach 2014 -2015 skutkujących wstrzymaniem lub zaniechaniem robót, realizacja umowy lub jej zakres wykonania, niezależnie od zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym, uzgadniane i ustalane będą w formie aneksu do umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych z przyczyn technologicznych, których nie dało się przewidzieć na dzień zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty zamienne za wynagrodzeniem w miejsce wynagrodzenia wynikającego z kosztorysu ofertowego dla danej pozycji - z uwzględnieniem cen czynników cenotwórczych przyjętych w ofercie oraz cen materiałów i urządzeń według średnich cen SEKOCENDBUD. zmianę terminu realizacji zamówienia związaną z potrzebą wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wynikłych w toku robót a warunkujących wykonanie całości zamówienia zgodnie z przepisami prawa, o czas niezbędny dla uzyskania stosownych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy ulegnie zmianie w wyniku przyjęcia rzeczywistych obmiarów (na podstawie książki obmiarów) i wynikających stąd różnic w stosunku do kosztorysów ofertowych pod warunkiem, że wykazana zmiana obmiaru wynika z dokumentacji technicznej i jest w zakresie przedmiotu umowy, zastosowane w tym przypadku będą ceny jednostkowe określone dla danych pozycji w kosztorysie ofertowym, zmiany Podwykonawcy - zmiana podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę podwykonawcy jeżeli otrzyma potwierdzenie rozliczenia się Wykonawcy z poprzednim podwykonawcą oraz dochowa procedury określonej dla zawarcia umowy o podwykonawstwo (przedłożenie projektu umowy, projektu jej zmiany, przekazanie potwierdzonej kopii). W przypadku zmiany albo rezygnacji podmiotu, o którym mowa w pkt XVII. ppkt 9 SIWZ, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 w/w ustawy. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie przedmiotowego postępowania. Zmiana ta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzilublin.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin bez opłaty lub za opłatą w formie przesyłki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2014 godzina 13:00, miejsce: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, pokój 103 (kancelaria), oferty nadesłane pocztą również obowiązuje w/w termin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.