eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i dzierżawy pojemników na śmieciOgłoszenie z dnia 2009-04-15

Białystok: Świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i dzierżawy pojemników na śmieci
Numer ogłoszenia: 104590 - 2009; data zamieszczenia: 15.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poczta Polska Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku , ul. I Armii WP 7A, 15-100 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6623496, faks 085 6623544.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poczta-polska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i dzierżawy pojemników na śmieci.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i dzierżawy pojemników na śmieci.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00 - Usługi zbierania śmieci .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki: Warunek I Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie - warunek spełniać musi każdy podmiot. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi złożyć w ofercie: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej zamówieniem, c) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ) stwierdzające, że: Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie - dokumenty wymienione w pkt a - winne być złożone przez wszystkie podmioty występujące wspólnie. Oświadczenie z lit. c podpisuje pełnomocnik wykonawców występujących wspólnie. Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału metodą spełnia - nie spełnia. Fakt posiadania uprawnień do wykonywania działalności Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi w ofercie zezwolenie właściwych władz na świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia. Warunek II Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Jeżeli oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie - warunek musi spełniać przynajmniej jeden podmiot. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Warunek III Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Jeżeli oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie - warunek może być spełniony łącznie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie zgodnie z treścią art. 22 ust.1 Pzp. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zezwolenie właściwych władz na świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.poczta-polska.pl/O_Firmie/?d=przetargi.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poczta Polska Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok, pokój nr 208..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Poczta Polska Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok, pok. nr 105 (sekretariat)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Opróżnianie pojemników będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem z częstotliwością wynikająca z Załącznika nr 3 do SIWZ, z możliwością zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego faxem, zmiany częstotliwości wykonywania usługi na określonym terenie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego - pokój 208..

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 Miasto Białystok.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 Miasto Białystok - UP Białystok 1, 15-001 Białystok ul. Warszawska 10 - 15-100 Białystok ul. I Armii Wojska Polskiego 8A - UP Białystok 2 , 15-901 Białystok ul. Kolejowa 15.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.06.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 Gmina Dziadkowice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 Gmina Dziadkowice - UP Dziadkowice, 17-306 Dziadkowice 29.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.10.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 Gmina Grodzisk.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 3 Gmina Grodzisk - UP Grodzisk, 17-315 Grodzisk ul. Bielska 5.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.10.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 Gmina Gródek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 4 Gmina Gródek - UP Gródek, 16-040 Gródek ul. Chodkiewiczów 63.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 14.09.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5 Gmina Krynki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 5 Gmina Krynki - UP Krynki, 16-120 Krynki ul. Piłsudskiego 10.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.09.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6 Gmina Juchnowiec Kościelny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 6 Gmina Juchnowiec Kościelny - UP Kleosin, 16-001 Kleosin ul. Tarasiuka 11.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.10.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 7 Gmina Michałowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 7 Gmina Michałowo - UP Michałowo, 16-050 Michałowo ul. Białostocka 3.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 11.09.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie nr 8 Gmina Narewka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 8 Gmina Narewka - UP Narewka, 17-220 Narewka ul. Mickiewicza 39.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 07.10.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie nr 9 Gmina Rudka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 9 Gmina Rudka - UP Rudka, 17-123 Rudka ul. Łąkowa 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.10.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie nr 10 Miasto Bielsk Podlaski.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 10 Miasto Bielsk Podlaski - UP Bielsk Podlaski1, 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 20.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 20.06.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadanie nr 11 Gmina Jaświły.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 11 Gmina Jaświły - UP Jaświły, 16-205 Jaświły 24.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zadanie nr 12 Gmina Nowy Dwór.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 12 Gmina Nowy Dwór - UP Nowy Dwór, 19-124 Nowy Dwór ul. Pl. Rynkowy 12.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 16.09.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zadanie nr 13 Miasto Tykocin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 13 Miasto Tykocin - UP Tykocin, 16-080 Tykocin ul.11 Listopada 26.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.11.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zadanie nr 14 Gmina Wyszki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 14 Gmina Wyszki - UP Wyszki, 17-132 Wyszki ul. Piórkowska 4A.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.10.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.