Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2009-04-15

Białystok: Świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i dzierżawy pojemników na śmieci

Numer ogłoszenia: 104590 - 2009; data zamieszczenia: 15.04.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Poczta Polska Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku , ul. I Armii WP 7A, 15-100 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6623496, faks 085 6623544. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i dzierżawy pojemników na śmieci.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i dzierżawy pojemników na śmieci.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.51.13.00 - Usługi zbierania śmieci
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki: Warunek I
  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Jeżeli oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie - warunek spełniać musi każdy podmiot.
  W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi złożyć w ofercie:
  a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  b) koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej zamówieniem,
  c) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ) stwierdzające, że:
  Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  Jeżeli oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie - dokumenty wymienione w pkt a - winne być złożone przez wszystkie podmioty występujące wspólnie. Oświadczenie z lit. c podpisuje pełnomocnik wykonawców występujących wspólnie.
  Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału metodą spełnia - nie spełnia. Fakt posiadania uprawnień do wykonywania działalności Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi w ofercie zezwolenie właściwych władz na świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia.
  Warunek II Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  Jeżeli oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie - warunek musi spełniać przynajmniej jeden podmiot.
  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
  Warunek III Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Jeżeli oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie - warunek może być spełniony łącznie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie zgodnie z treścią art. 22 ust.1 Pzp. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zezwolenie właściwych władz na świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poczta Polska Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok, pokój nr 208..


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Poczta Polska Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok, pok. nr 105 (sekretariat)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Opróżnianie pojemników będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem z częstotliwością wynikająca z Załącznika nr 3 do SIWZ, z możliwością zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego faxem, zmiany częstotliwości wykonywania usługi na określonym terenie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego - pokój 208..

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 Miasto Białystok.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 Miasto Białystok
  - UP Białystok 1, 15-001 Białystok ul. Warszawska 10
  - 15-100 Białystok ul. I Armii Wojska Polskiego 8A
  - UP Białystok 2 , 15-901 Białystok ul. Kolejowa 15.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.06.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 Gmina Dziadkowice.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 Gmina Dziadkowice
  - UP Dziadkowice, 17-306 Dziadkowice 29.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.10.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 Gmina Grodzisk.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 3 Gmina Grodzisk
  - UP Grodzisk, 17-315 Grodzisk ul. Bielska 5.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.10.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 Gmina Gródek.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 4 Gmina Gródek
  - UP Gródek, 16-040 Gródek ul. Chodkiewiczów 63.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 14.09.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5 Gmina Krynki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 5 Gmina Krynki
  - UP Krynki, 16-120 Krynki ul. Piłsudskiego 10.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.09.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6 Gmina Juchnowiec Kościelny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 6 Gmina Juchnowiec Kościelny
  - UP Kleosin, 16-001 Kleosin ul. Tarasiuka 11.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.10.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 7 Gmina Michałowo.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 7 Gmina Michałowo
  - UP Michałowo, 16-050 Michałowo ul. Białostocka 3.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 11.09.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie nr 8 Gmina Narewka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 8 Gmina Narewka
  - UP Narewka, 17-220 Narewka ul. Mickiewicza 39.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 07.10.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie nr 9 Gmina Rudka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 9 Gmina Rudka
  - UP Rudka, 17-123 Rudka ul. Łąkowa 1.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.10.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie nr 10 Miasto Bielsk Podlaski.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 10 Miasto Bielsk Podlaski
  - UP Bielsk Podlaski1, 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 20.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 20.06.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadanie nr 11 Gmina Jaświły.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 11 Gmina Jaświły
  - UP Jaświły, 16-205 Jaświły 24.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zadanie nr 12 Gmina Nowy Dwór.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 12 Gmina Nowy Dwór
  - UP Nowy Dwór, 19-124 Nowy Dwór ul. Pl. Rynkowy 12.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 16.09.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zadanie nr 13 Miasto Tykocin.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 13 Miasto Tykocin
  - UP Tykocin, 16-080 Tykocin ul.11 Listopada 26.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.11.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zadanie nr 14 Gmina Wyszki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 14 Gmina Wyszki
  - UP Wyszki, 17-132 Wyszki ul. Piórkowska 4A.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.10.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z BIAŁEGOSTOKU PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Białymstoku » więcej : Usługi zbierania śmieci »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU