eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Remont nakładka bitumiczna dróg powiatowych Nr 2211P Pawłowo - Baranowo i Nr 2160P Czerniejewo - Żydowo

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-07-05

Ogłoszenie nr 104491 - 2017 z dnia 2017-07-05 r.

Gniezno: Remont nakładka bitumiczna dróg powiatowych Nr 2211P Pawłowo - Baranowo i Nr 2160P Czerniejewo - Żydowo
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 511668-N-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, krajowy numer identyfikacyjny 63127697200000, ul. Al. Reymonta 32, 62200 Gniezno, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 614 281 920, faks 614 281 920, e-mail pzd@powiat-gniezno pl.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-gniezno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont nakładka bitumiczna dróg powiatowych Nr 2211P Pawłowo - Baranowo i Nr 2160P Czerniejewo - Żydowo

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PZD.DT.3921.4.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

wykonanie remontu nakładka bit. na dr. pow. nr 2160P m. Nidom 225 mb, Nidom - Goraniec 882 mb, Paszyn 247 mb oraz nr 2211P Baranowo - Pawłowo 1182 mbDP 2160P m. Nidom w km 2+289 - 2+514 - mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej 30,00 m2 - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 1125,00 m2 - wyrównanie ubytków i zaniżeń mieszanką grysowo-żwirowo-asfaltową 2,00 Mg - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 1125,00 m2 - wykonanie nawierzchni ścieralnej grysowo-żwirowo-asfaltowej o gr. 4 cm 1125,00 m2 DP 2160P Nidom - Goraniec w km 3+484 - 4+366 - mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej 32,40 m2 - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 4446,00 m2 - wyrównanie ubytków i zaniżeń mieszanką grysowo-żwirowo-asfaltową 10,00 Mg - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 4446,00 m2 - wykonanie nawierzchni ścieralnej grysowo-żwirowo-asfaltowej o gr. 4 cm 4446,00 m2 DP 2160P m. Pakszyn w km 0+021 - 0+268 - mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej 30,30 m2 - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 1333,80 m2 - wyrównanie ubytków i zaniżeń mieszanką grysowo-żwirowo-asfaltową 2,00 Mg - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 1333,80 m2 - wykonanie nawierzchni ścieralnej grysowo-żwirowo-asfaltowej o gr. 4 cm 1333,80 m2 DP 2211P Baranowo - Pawłowo w km 10+778 - 11+960 - mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej 283,90 m2 - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 6025,00 m2 - wyrównanie ubytków i zaniżeń mieszanką grysowo-żwirowo-asfaltową 7,00 Mg - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 6025,00 m2 - wykonanie nawierzchni ścieralnej grysowo-żwirowo-asfaltowej o gr. 4 cm 6025,00 m2 - uzupełnienie poboczy frezowaną o śr. gr. 8 cm 132,00 m2

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT328780.51
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert7
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Kowalski Budownictwo Sp. z o.o , , ul. Dworcowa 12, 88-400, Żnin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 373853,89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 373853,89
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 943462,16
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.