eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzelce Krajeńskie › Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w miejscowości Długie Gmina Strzelce KrajeńskieOgłoszenie z dnia 2013-03-14

Strzelce Krajeńskie: Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w miejscowości Długie Gmina Strzelce Krajeńskie
Numer ogłoszenia: 103144 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzelce Krajeńskie , Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, tel. 095 7631130 w. 235, faks 095 7633294.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w miejscowości Długie Gmina Strzelce Krajeńskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Administrowanie obiektem rekreacyjnym, który ma służyć mieszkańcom Gminy Strzelce Krajeńskie oraz przebywającym w miejscowości kuracjuszom i turystom. Każdy z Wykonawców może dokonać wizji lokalnej, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny wykonywanej usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Istnieje możliwość umówienia się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w celu dokładnego obejrzenia terenów objętych zamówieniem. Szczegółowe informacje udziela Pan Marek Bidol tel. 95 76 36 325 Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Każdy z Wykonawców winien ubezpieczyć wykonywane usługi w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa powstałe w wyniku nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, które wystąpią w związku z wykonywanymi usługami. Szkody nieuznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy, a powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia i realizowania wykonywanych usług obciążają Wykonawcę. Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy w miejscowości Długie (zał. mapa z zaznaczonym terenem) w skład którego wchodzi: 1. plaża piaszczysta, 2. kąpielisko ze strefami dla kąpiących (wyznaczanymi sezonowo), 3. drewniany pomost kąpielowy, 4. toaleta stacjonarna w centralnej części plaży, 5. budynek-węzeł sanitarny na polu namiotowym, 6. pole namiotowe wraz z umywalnią, 7. budynek recepcji pola namiotowego, 8. wewnętrzne ciągi komunikacji pieszej utwardzone i szutrowe w sektorze A i B, 9. wewnętrzne ciągi komunikacji kołowej utwardzone i szutrowe w sektorze A i B, 10. bramy wjazdowe i ogrodzenia terenu Ośrodka i pola namiotowego, 11. miejsce postojowe pojazdów-płyta betonowa przy przejściu podziemnym wraz ze skarpami przylegającymi do płyty betonowej, 12. miejsce postojowe pojazdów o nawierzchni żużlowej za budynkiem przepompowni, 13. płyta betonowa przy punktach handlowych, 14. oświetlenie nocne Ośrodka w sektorze A, 15. oświetlenie nocne Ośrodka w sektorze B, 16. tablice, tabliczki i znaki informacyjne, regulaminy znajdujące się na terenie Ośrodka, 17. żywopłoty i drzewa na terenie kąpieliska i pola namiotowego w sektorze A, 18. szafy prądowe Ośrodka, 19. gazony z iglakami przy drodze krajowej nr 22 Zakres obsługi i utrzymywania w ciągłej gotowości eksploatacyjnej Ośrodka obejmuje: 1. całoroczne utrzymywanie w czystości terenu Ośrodka, 2. przygotowanie terenu Ośrodka, placów oraz urządzeń do sezonu turystycznego, 3. organizacja, nadzór i prowadzenie pola namiotowego, 4. organizacja, nadzór i prowadzenie miejsc postojowych dla pojazdów, 5. organizacja, nadzór i prowadzenie kąpieliska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 6. utrzymanie i eksploatacja pozostających w posiadaniu Ośrodka placów i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 7. zabezpieczenie terenu Ośrodka, placów oraz urządzeń po ustaniu sezonu turystycznego, 8. wyposażenie Ośrodka w sprzęt i urządzenia niezbędne do prawidłowego prowadzenia tego typu działalności, 9. systematyczne i ciągłe utrzymywanie w czasie trwania sezonu turystycznego oraz po jego ustaniu: terenu Ośrodka, urządzeń rekreacyjnych, sprzętu Ośrodka w jak najlepszym stanie, 10. bieżąca konserwacja urządzeń Ośrodka, 11. utrzymanie terenów zielonych na terenie Ośrodka, 12. sprzątanie plaży i kąpieliska, utrzymanie ciągów komunikacyjnych, 13. udostępnianie toalety dla osób przebywających na terenie kąpieliska, 14. sprzątanie dróg wewnętrznych Ośrodka, 15. sprzątanie przejścia podziemnego, 16. wywóz nieczystości stałych zebranych podczas sprzątania i opróżnianie koszy ulicznych, 17. opłata związana z podatkiem od nieruchomości. Powierzchnia 3,10 ha Zakres i prowadzenie Ośrodka w sposób odpowiadający celowi społeczno-gospodarczemu tej działalności obejmuje: 1. świadczenia usług, 2. ceny usług, 3. obsługa recepcyjna turystów, 4. przestrzeganie warunków sanitarnych i higienicznych, 5. przestrzeganie warunków bezpieczeństwa, 6. przestrzeganie godzin otwarcia recepcji i kąpieliska, 7. przestrzeganie bezpieczeństwa p.poż., 8. zapewnienia szybkiej, rzetelnej i uprzejmej obsługi klienta, 9. dbania o czystość i estetykę w trakcie trwania sezonu turystycznego oraz po jego ustaniu. Zakres działania ogólnodostępnego Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego obejmuje: 1. świadczenie odpłatnych usług - Ośrodek jest ogólnodostępny z wyłączeniem miejsc, w których świadczone są usługi odpłatne, 2. współdziałanie z branżą turystyczną, jednostkami samorządu lokalnego i innymi podmiotami. Zakres czasowy pracy Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego. Gotowość Ośrodka do sezonu turystycznego na dzień 1 maja danego roku. a. Termin od 1 maja do 23 czerwca - weekendowo. b. Termin od 24 czerwca do 31 sierpnia - codziennie. c. Termin od 1 do 30 września - weekendowo. Wyszczególnienie: 1. Pole namiotowe, które powinno być czynne od 24 czerwca do 31 sierpnia - całodobowo. 2. Kąpielisko - zabezpieczenie kąpiących w sezonie kąpielowym, które powinno być czynne codziennie od 24 czerwca do 31 sierpnia w godzinach od 10:00 do 18:00. 3. Obsługa miejsc postojowych, która powinna być realizowana od 1 czerwca do 31 sierpnia. 4. Toalety ogólnodostępne nieodpłatne, które powinny być czynne od 1 maja do 30 września. 5. Recepcja pola namiotowego, która powinna być czynna od 24 czerwca do 31 sierpnia w godzinach od 8:00 do 20:00. 6. Obsługa techniczno - porządkowa, która powinna być wykonywana od stycznia do 24 czerwca wg potrzeb, od 24 czerwca do 31 sierpnia codziennie oraz od 1 września do 31 grudnia wg potrzeb. 7. Zamawiający nie będzie stawiać przeszkód Wykonawcy w przypadku, gdy będzie on zamierzał uruchomić w obrębie Ośrodka działalność na własny rachunek, o ile działalność ta nie będzie zakłócała wiodącego profilu działalności Ośrodka i będzie jego promocją. Swoje zamierzenia Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. 8. Wraz z ofertą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji całościową Koncepcję Funkcjonowania i Rozwoju Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego zwaną dalej Koncepcją, która będzie załącznikiem nr 1 do umowy. Koncepcja powinna zawierać w szczególności: -określenie podstawowych i dodatkowych form działalności Ośrodka Wypoczynkowego, w tym działalności o której mowa w punkcie 7; -wskazanie dodatkowych innowacyjnych kierunków działalności Ośrodka Turystyczno -Wypoczynkowego; -plan rozwoju usług (produktów) turystycznych, -utrzymanie wiodącego profilu działalności Ośrodka w niezmienionym zakresie jako pozycji wyjściowej do rozszerzenia zakresu działalności na inne obszary, -program ograniczania kosztów stałych, -program działań związanych z promocją Ośrodka, w tym z jego reklamą, 9. Ostateczny kształt przedstawionej koncepcji zostanie uzgodniony podczas ustaleń Wykonawcy z Zamawiającym w terminie 14 dni od złożenia oferty. 10. Nie przyjęcie ostatecznej wersji Koncepcji jest podstawą do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 7 dni od daty przekazania koncepcji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.12.50.00 - Usługi administracyjne związane z turystyką 75.13.00.00 - Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego 70.33.00.00 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu w/w warunku udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią zał. nr 2.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- załącznik nr 6. Dowodami, o których mowa w pkt b) są: - poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013, poz. 231) wykonawca w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty poświadczające należyte wykonanie usług określonych w §1 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki dotyczące: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu w/w warunku udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią zał. nr 2.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty: -informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł, ważnej w okresie obowiązywania umowy o zamówienie publiczne, a jeżeli okres ważności polisy jest krótszy niż okres obowiązywania umowy, należy dodatkowo przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do jej przedłużenia zgodnie z wyżej opisanymi warunkami w okresie obowiązywania umowy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  -oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią zał. nr 2, -oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z treścią zał. nr 3, -- poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013, poz. 231) wykonawca w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty poświadczające należyte wykonanie usług określonych w §1 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), -informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł, ważnej w okresie obowiązywania umowy o zamówienie publiczne, a jeżeli okres ważności polisy jest krótszy niż okres obowiązywania umowy, należy dodatkowo przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do jej przedłużenia zgodnie z wyżej opisanymi warunkami w okresie obowiązywania umowy, - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ) - w formie oryginału, - aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 1, - zaakceptowany projekt umowy. Projekt umowy musi zostać zaakceptowany bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian - załącznik nr 5. - Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego zwaną dalej Koncepcją

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1) Przekształcenia Zleceniobiorcy - zmiana nazwy firmy; 2) Zmiana przepisów o podatku od towarów i usług (VAT), zmniejszenie/ zwiększenie wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy; 3) Wystąpienie zdarzeń losowych.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski, Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Kraj..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski, Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Kraj. do biura nr 3 (punkt informacyjny)..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Podziel się

  Poleć ten przetarg znajomemu poleć

  Wydrukuj przetarg drukuj

  Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
  Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


  Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

  chcę zamieszczać ogłoszenia

  Dodaj swoje pytanie

  Najnowsze orzeczenia

  REKLAMA

  Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

  Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.