Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2013-03-14

Strzelce Krajeńskie: Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w miejscowości Długie Gmina Strzelce Krajeńskie

Numer ogłoszenia: 103144 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzelce Krajeńskie , Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, tel. 095 7631130 w. 235, faks 095 7633294. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w miejscowości Długie Gmina Strzelce Krajeńskie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Administrowanie obiektem rekreacyjnym, który ma służyć mieszkańcom Gminy Strzelce Krajeńskie oraz przebywającym w miejscowości kuracjuszom i turystom.
Każdy z Wykonawców może dokonać wizji lokalnej, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny wykonywanej usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
Istnieje możliwość umówienia się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w celu dokładnego obejrzenia terenów objętych zamówieniem. Szczegółowe informacje udziela Pan Marek Bidol tel. 95 76 36 325
Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Każdy z Wykonawców winien ubezpieczyć wykonywane usługi w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa powstałe w wyniku nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, które wystąpią w związku z wykonywanymi usługami. Szkody nieuznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy, a powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia i realizowania wykonywanych usług obciążają Wykonawcę.

Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy w miejscowości Długie (zał. mapa z zaznaczonym terenem) w skład którego wchodzi:

1. plaża piaszczysta,
2. kąpielisko ze strefami dla kąpiących (wyznaczanymi sezonowo),
3. drewniany pomost kąpielowy,
4. toaleta stacjonarna w centralnej części plaży,
5. budynek-węzeł sanitarny na polu namiotowym,
6. pole namiotowe wraz z umywalnią,
7. budynek recepcji pola namiotowego,
8. wewnętrzne ciągi komunikacji pieszej utwardzone i szutrowe w sektorze A i B,
9. wewnętrzne ciągi komunikacji kołowej utwardzone i szutrowe w sektorze A i B,
10. bramy wjazdowe i ogrodzenia terenu Ośrodka i pola namiotowego,
11. miejsce postojowe pojazdów-płyta betonowa przy przejściu podziemnym wraz ze skarpami przylegającymi do płyty betonowej,
12. miejsce postojowe pojazdów o nawierzchni żużlowej za budynkiem przepompowni,
13. płyta betonowa przy punktach handlowych,
14. oświetlenie nocne Ośrodka w sektorze A,
15. oświetlenie nocne Ośrodka w sektorze B,
16. tablice, tabliczki i znaki informacyjne, regulaminy znajdujące się na terenie Ośrodka,
17. żywopłoty i drzewa na terenie kąpieliska i pola namiotowego w sektorze A,
18. szafy prądowe Ośrodka,
19. gazony z iglakami przy drodze krajowej nr 22

Zakres obsługi i utrzymywania w ciągłej gotowości eksploatacyjnej Ośrodka obejmuje:

1. całoroczne utrzymywanie w czystości terenu Ośrodka,
2. przygotowanie terenu Ośrodka, placów oraz urządzeń do sezonu turystycznego,
3. organizacja, nadzór i prowadzenie pola namiotowego,
4. organizacja, nadzór i prowadzenie miejsc postojowych dla pojazdów,
5. organizacja, nadzór i prowadzenie kąpieliska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
6. utrzymanie i eksploatacja pozostających w posiadaniu Ośrodka placów i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
7. zabezpieczenie terenu Ośrodka, placów oraz urządzeń po ustaniu sezonu turystycznego,
8. wyposażenie Ośrodka w sprzęt i urządzenia niezbędne do prawidłowego prowadzenia tego typu działalności,
9. systematyczne i ciągłe utrzymywanie w czasie trwania sezonu turystycznego oraz po jego ustaniu: terenu Ośrodka, urządzeń rekreacyjnych, sprzętu Ośrodka w jak najlepszym stanie,
10. bieżąca konserwacja urządzeń Ośrodka,
11. utrzymanie terenów zielonych na terenie Ośrodka,
12. sprzątanie plaży i kąpieliska, utrzymanie ciągów komunikacyjnych,
13. udostępnianie toalety dla osób przebywających na terenie kąpieliska,
14. sprzątanie dróg wewnętrznych Ośrodka,
15. sprzątanie przejścia podziemnego,
16. wywóz nieczystości stałych zebranych podczas sprzątania i opróżnianie koszy ulicznych,
17. opłata związana z podatkiem od nieruchomości. Powierzchnia 3,10 ha

Zakres i prowadzenie Ośrodka w sposób odpowiadający celowi społeczno-gospodarczemu tej działalności obejmuje:

1. świadczenia usług,
2. ceny usług,
3. obsługa recepcyjna turystów,
4. przestrzeganie warunków sanitarnych i higienicznych,
5. przestrzeganie warunków bezpieczeństwa,
6. przestrzeganie godzin otwarcia recepcji i kąpieliska,
7. przestrzeganie bezpieczeństwa p.poż.,
8. zapewnienia szybkiej, rzetelnej i uprzejmej obsługi klienta,
9. dbania o czystość i estetykę w trakcie trwania sezonu turystycznego oraz po jego ustaniu.

Zakres działania ogólnodostępnego Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego obejmuje:

1. świadczenie odpłatnych usług - Ośrodek jest ogólnodostępny z wyłączeniem miejsc, w których świadczone są usługi odpłatne,
2. współdziałanie z branżą turystyczną, jednostkami samorządu lokalnego i innymi podmiotami.

Zakres czasowy pracy Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego.

Gotowość Ośrodka do sezonu turystycznego na dzień 1 maja danego roku.

a. Termin od 1 maja do 23 czerwca - weekendowo.
b. Termin od 24 czerwca do 31 sierpnia - codziennie.
c. Termin od 1 do 30 września - weekendowo.

Wyszczególnienie:

1. Pole namiotowe, które powinno być czynne od 24 czerwca do 31 sierpnia - całodobowo.
2. Kąpielisko - zabezpieczenie kąpiących w sezonie kąpielowym, które powinno być czynne codziennie od 24 czerwca do 31 sierpnia w godzinach od 10:00 do 18:00.
3. Obsługa miejsc postojowych, która powinna być realizowana od 1 czerwca do 31 sierpnia.
4. Toalety ogólnodostępne nieodpłatne, które powinny być czynne od 1 maja do 30 września.
5. Recepcja pola namiotowego, która powinna być czynna od 24 czerwca do 31 sierpnia w godzinach od 8:00 do 20:00.
6. Obsługa techniczno - porządkowa, która powinna być wykonywana od stycznia do 24 czerwca wg potrzeb, od 24 czerwca do 31 sierpnia codziennie oraz od 1 września do 31 grudnia wg potrzeb.
7. Zamawiający nie będzie stawiać przeszkód Wykonawcy w przypadku, gdy będzie on zamierzał uruchomić w obrębie Ośrodka działalność na własny rachunek, o ile działalność ta nie będzie zakłócała wiodącego profilu działalności Ośrodka i będzie jego promocją. Swoje zamierzenia Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym.
8. Wraz z ofertą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji całościową Koncepcję Funkcjonowania i Rozwoju Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego zwaną dalej Koncepcją, która będzie załącznikiem nr 1 do umowy. Koncepcja powinna zawierać w szczególności:
-określenie podstawowych i dodatkowych form działalności Ośrodka Wypoczynkowego, w tym działalności o której mowa w punkcie 7;
-wskazanie dodatkowych innowacyjnych kierunków działalności Ośrodka Turystyczno -Wypoczynkowego;
-plan rozwoju usług (produktów) turystycznych,
-utrzymanie wiodącego profilu działalności Ośrodka w niezmienionym zakresie jako pozycji wyjściowej do rozszerzenia zakresu działalności na inne obszary,
-program ograniczania kosztów stałych,
-program działań związanych z promocją Ośrodka, w tym z jego reklamą,

9. Ostateczny kształt przedstawionej koncepcji zostanie uzgodniony podczas ustaleń Wykonawcy z Zamawiającym w terminie 14 dni od złożenia oferty.
10. Nie przyjęcie ostatecznej wersji Koncepcji jest podstawą do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 7 dni od daty przekazania koncepcji..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

75.12.50.00 - Usługi administracyjne związane z turystyką
75.13.00.00 - Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego
70.33.00.00 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 60.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki dotyczące:
   a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu w/w warunku udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią zał. nr 2.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki dotyczące:
   posiadania wiedzy i doświadczenia.
   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- załącznik nr 6.
   Dowodami, o których mowa w pkt b) są:
   - poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
   - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
   W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013, poz. 231) wykonawca w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty poświadczające należyte wykonanie usług określonych w §1 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki dotyczące:
   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu w/w warunku udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią zał. nr 2.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki dotyczące:
   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty:
   -informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł, ważnej w okresie obowiązywania umowy o zamówienie publiczne, a jeżeli okres ważności polisy jest krótszy niż okres obowiązywania umowy, należy dodatkowo przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do jej przedłużenia zgodnie z wyżej opisanymi warunkami w okresie obowiązywania umowy.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  III.6) INNE DOKUMENTY


  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


  -oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią zał. nr 2,
  -oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z treścią zał. nr 3,
  -- poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
  W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013, poz. 231) wykonawca w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty poświadczające należyte wykonanie usług określonych w §1 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),
  -informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł, ważnej w okresie obowiązywania umowy o zamówienie publiczne, a jeżeli okres ważności polisy jest krótszy niż okres obowiązywania umowy, należy dodatkowo przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do jej przedłużenia zgodnie z wyżej opisanymi warunkami w okresie obowiązywania umowy,
  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ) - w formie oryginału,
  - aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 1,
  - zaakceptowany projekt umowy. Projekt umowy musi zostać zaakceptowany bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian - załącznik nr 5.
  - Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego zwaną dalej Koncepcją


  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) ZMIANA UMOWY


  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


  1) Przekształcenia Zleceniobiorcy - zmiana nazwy firmy; 2) Zmiana przepisów o podatku od towarów i usług (VAT), zmniejszenie/ zwiększenie wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy; 3) Wystąpienie zdarzeń losowych.


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski, Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Kraj..


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski, Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Kraj. do biura nr 3 (punkt informacyjny)..


  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

  Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

  Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

  INNE PRZETARGI Z STRZELEC KRAJEŃSKICH PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
  więcej : przetargi w Strzelcach Krajeńskich » więcej : Usługi administracyjne związane z turystyką »
  Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
  Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
  Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
  wszystkie »
  słowo kluczowe:
   
  branża:
   
  słowa kluczowe:
   
  lokalizacja:
   
  O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

  Copyright © Kasat Sp. z o.o.

   
  MENU