Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2012-04-02

Olsztyn: Zamówienie uzupełniające dla zamówienia podstawowego, pn.: Utrzymanie i oczyszczanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie w okresie zimowym
2011-2012


Numer ogłoszenia: 101822 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 30B, 10-229 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 895266462, faks 895356471


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające dla zamówienia podstawowego, pn.: Utrzymanie i oczyszczanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie w okresie zimowym
2011-2012.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie
2. Przedmiot zamówienia ze względu na obszar działania został podzielony na następujące części:
1) Zadanie 1 - Dzielnica: Pojezierze
2) Zadanie 2 - Dzielnice: Centrum, Dajtki, Likusy
3) Zadanie 3 - Dzielnica: Zatorze
4) Zadanie 4 - Dzielnice: Jaroty, Brzeziny i Podgrodzie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.51.13.00 - Usługi zbierania śmieci
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki • 1. Podstawa prawna


  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


  Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia.
  Uzasadnienie faktyczne wyboru trybu
  Zamawiający na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie i oczyszczanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie w okresie zimowym 2011-2012 przewidział zamówienia uzupełniające w następujących dokumentach:
  1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak. ZZM.271.20.2011 z dnia 09.09.2011 r.
  2. Ogłoszeniu o Zamówieniu z dnia 14.09.2011 Numer 289014-2011 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
  W wyniku postępowania zawarto następujące umowy:
  dla Zadania NR 1 umowa 7021 O 12 2011 z dnia 18.11.2011 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., 14-300 Morąg, ul. Przemysłowa 13A - w części dotyczącej utrzymania czystości na kwotę 13 000,00 zł,
  dla Zadania Nr 2 umowa 7021 O 13 2011 z dnia 15.11.2011 z Wykonawcą
  Przedsiębiorstwo Utrzymania Czystości Małgorzata Jaroszuk, 11-041 Olsztyn, ul. Pawia 9 w części dotyczącej utrzymania czystości na kwotę 25753,55 zł zł
  dla Zadania Nr 3 umowa 7021 O 14 2011 z dnia 15.11.2011 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Utrzymania Czystości Małgorzata Jaroszuk, 11-041 Olsztyn, ul. Pawia 9 w części dotyczącej utrzymania czystości na kwotę 31 144,50 zł
  dla Zadania Nr 4 umowa 7021 O 15 2011 z dnia 18.11.2011 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., 14-300 Morąg, ul. Przemysłowa 13A w części dotyczącej utrzymania czystości na kwotę 10 000,00 zł.
  W opisanym stanie rzeczy, stwierdzić należy, iż Zamawiający
  uprawniony jest do udzielenia zamówienia pn. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Utrzymanie i oczyszczanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie w okresie zimowym 2011-2012 ( w zakresie oczyszczania), w trybie z wolnej ręki, jako zamówienia uzupełniającego, albowiem: -
  zamówienie podstawowe - min. oczyszczanie terenów zostało udzielone w 2011 r., zatem zamówienie uzupełniające udzielane jest w okresie nie dłuższym niż 3 lata od tego momentu, -
  zamówienie uzupełniające udzielane jest dotychczasowym wykonawcom usług, - zamówienie uzupełniające jest mniejsze niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, - zamówienie uzupełniające polega
  na powtórzeniu usług tego samego rodzaju co w przypadku zamówienia podstawowego, - zamówienie
  podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, - zamówienie uzupełniające zostało
  przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ do wysokości 50% wartości zamówienia
  podstawowego, - zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 2.
  Wobec powyższego nie ulega wątpliwości, że w stanie faktycznym niniejszej sprawy spełnione są
  przesłanki pozwalające na udzielenie zamówienia w wymienionym przedmiocie jako zamówienie uzupełniające, w trybie z wolnej ręki.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   Nazwa: Zamówienie uzupełniające dla zamówienia podstawowego, pn.: Utrzymanie i oczyszczanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie w okresie zimowym
2011-2012

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA • Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 13A, 14-300 Morąg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

Część NR: 2   Nazwa: Zamówienie uzupełniające dla zamówienia podstawowego, pn.: Utrzymanie i oczyszczanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie w okresie zimowym
2011-2012

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA • Przedsiębiorstwo Utrzymania Czystości
  Małgorzata Jaroszuk, ul. Pawia 9, 11-041 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

Część NR: 3   Nazwa: Zamówienie uzupełniające dla zamówienia podstawowego, pn.: Utrzymanie i oczyszczanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie w okresie zimowym
2011-2012

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA • Przedsiębiorstwo Utrzymania Czystości
  Małgorzata Jaroszuk, ul. Pawia 9, 11-041 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

Część NR: 4   Nazwa: Zamówienie uzupełniające dla zamówienia podstawowego, pn.: Utrzymanie i oczyszczanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie w okresie zimowym
2011-2012

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA • Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 13A, 14-300 Morąg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z OLSZTYNA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Olsztynie » więcej : Usługi zbierania śmieci »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU