eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Zamówienie uzupełniające dla zamówienia podstawowego, pn.Utrzymanie i oczyszczanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie w okresie zimowym 2011-2012Ogłoszenie z dnia 2012-04-02

Olsztyn: Zamówienie uzupełniające dla zamówienia podstawowego, pn.: Utrzymanie i oczyszczanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie w okresie zimowym 2011-2012
Numer ogłoszenia: 101822 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 30B, 10-229 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 895266462, faks 895356471

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające dla zamówienia podstawowego, pn.: Utrzymanie i oczyszczanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie w okresie zimowym 2011-2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie 2. Przedmiot zamówienia ze względu na obszar działania został podzielony na następujące części: 1) Zadanie 1 - Dzielnica: Pojezierze 2) Zadanie 2 - Dzielnice: Centrum, Dajtki, Likusy 3) Zadanie 3 - Dzielnica: Zatorze 4) Zadanie 4 - Dzielnice: Jaroty, Brzeziny i Podgrodzie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00 - Usługi zbierania śmieci .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia. Uzasadnienie faktyczne wyboru trybu Zamawiający na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie i oczyszczanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie w okresie zimowym 2011-2012 przewidział zamówienia uzupełniające w następujących dokumentach: 1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak. ZZM.271.20.2011 z dnia 09.09.2011 r. 2. Ogłoszeniu o Zamówieniu z dnia 14.09.2011 Numer 289014-2011 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej W wyniku postępowania zawarto następujące umowy: dla Zadania NR 1 umowa 7021 O 12 2011 z dnia 18.11.2011 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., 14-300 Morąg, ul. Przemysłowa 13A - w części dotyczącej utrzymania czystości na kwotę 13 000,00 zł, dla Zadania Nr 2 umowa 7021 O 13 2011 z dnia 15.11.2011 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Utrzymania Czystości Małgorzata Jaroszuk, 11-041 Olsztyn, ul. Pawia 9 w części dotyczącej utrzymania czystości na kwotę 25753,55 zł zł dla Zadania Nr 3 umowa 7021 O 14 2011 z dnia 15.11.2011 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Utrzymania Czystości Małgorzata Jaroszuk, 11-041 Olsztyn, ul. Pawia 9 w części dotyczącej utrzymania czystości na kwotę 31 144,50 zł dla Zadania Nr 4 umowa 7021 O 15 2011 z dnia 18.11.2011 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., 14-300 Morąg, ul. Przemysłowa 13A w części dotyczącej utrzymania czystości na kwotę 10 000,00 zł. W opisanym stanie rzeczy, stwierdzić należy, iż Zamawiający uprawniony jest do udzielenia zamówienia pn. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Utrzymanie i oczyszczanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie w okresie zimowym 2011-2012 ( w zakresie oczyszczania), w trybie z wolnej ręki, jako zamówienia uzupełniającego, albowiem: - zamówienie podstawowe - min. oczyszczanie terenów zostało udzielone w 2011 r., zatem zamówienie uzupełniające udzielane jest w okresie nie dłuższym niż 3 lata od tego momentu, - zamówienie uzupełniające udzielane jest dotychczasowym wykonawcom usług, - zamówienie uzupełniające jest mniejsze niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, - zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu usług tego samego rodzaju co w przypadku zamówienia podstawowego, - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, - zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, - zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 2. Wobec powyższego nie ulega wątpliwości, że w stanie faktycznym niniejszej sprawy spełnione są przesłanki pozwalające na udzielenie zamówienia w wymienionym przedmiocie jako zamówienie uzupełniające, w trybie z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: Zamówienie uzupełniające dla zamówienia podstawowego, pn.: Utrzymanie i oczyszczanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie w okresie zimowym 2011-2012

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 13A, 14-300 Morąg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

Część NR: 2   Nazwa: Zamówienie uzupełniające dla zamówienia podstawowego, pn.: Utrzymanie i oczyszczanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie w okresie zimowym 2011-2012

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Przedsiębiorstwo Utrzymania Czystości Małgorzata Jaroszuk, ul. Pawia 9, 11-041 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

Część NR: 3   Nazwa: Zamówienie uzupełniające dla zamówienia podstawowego, pn.: Utrzymanie i oczyszczanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie w okresie zimowym 2011-2012

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Przedsiębiorstwo Utrzymania Czystości Małgorzata Jaroszuk, ul. Pawia 9, 11-041 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

Część NR: 4   Nazwa: Zamówienie uzupełniające dla zamówienia podstawowego, pn.: Utrzymanie i oczyszczanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie w okresie zimowym 2011-2012

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 13A, 14-300 Morąg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.