eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › ,,Wykonanie przeglądów agregatów sprężarkowych TG Jeleniów II"OGŁOSZENIE Z DNIA 2019-01-16


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa; Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział we Wrocławiu
Adres: ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław
Województwo: dolnośląskie

Telefon: +48 713353342
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Anna Karbowska
Telefon: +48 713353342
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
,,Wykonanie przeglądów agregatów sprężarkowych TG Jeleniów II"

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

CPV:
76.10.00.00 - Usługi zawodowe w branży gazowniczej

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-21


TREŚĆ PRZETARGU
  1. Przedmiotem Zamówienia jest ,,Wykonanie przeglądów agregatów sprężarkowych TG Jeleniów II"; Numer postępowania ZP/2019/01/0001/WRO
  2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt Umowy
  3. Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia:- 76100000-4
  4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Dokumenty tj. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami przetłumaczone na język angielski mają charakter pomocniczy. Dokumentami wiążącymi w postępowaniu są dokumenty w języku polskim.

Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w oryginale w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z zastrzeżeniem treści Rozdziału VII SIWZ, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126; zwane dalej ,,rozporządzeniem") z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993), sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

Umowa w sprawie Zamówienia zostanie zawarta w języku polskim na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

The Procedure shall be conducted in Polish.

The documents, i.e. the Terms of Reference with appendices, translated into English, shall only be regarded as auxiliary documents.Only the documents in Polish shall be binding in the Procedure.

The proposal shall be prepared, under the penalty of nullity, in original, in the form of an electronic document signed with a qualified electronic signature, subject to Chapter VII of the Terms of Reference, in Polish, in a form that guarantees full legibility of the contents of the proposal.

Any documents or declarations referred to in the Regulation of the Minister of Development of 26 July 2016 on the types of documents that may be requested by employers from contractors in contract award procedures (Journal of Laws of 2016, item 1126, hereinafter referred to as the "Regulation"), as amended by the Regulation of the Minister of Entrepreneurship and Technology of 16 October 2018 amending the Regulation (Journal of Laws of 2018, item 1993) that are prepared in a foreign language shall be submitted complete with their Polish translation.

The Contract shall be signed in Polish under the terms specified in the draft Contract included in Appendix No. 1 to the Terms of Reference.

5. Tam gdzie w treści Specyfikacji i Załączników do Specyfikacji znajduje się odniesienie do konkretnego rodzaju norm, Zamawiający dopuszcza normy równoważne. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania przez oferowany przedmiot Zamówienia wymagań realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot Zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców, najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 2 dni przed zaproponowaną przez siebie datą przeprowadzenia wizji lokalnej, wystąpić przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219; dalej jako ,,ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną") do Zamawiającego z wnioskiem o ustalenie terminu (dnia i godziny) dokonania wizji lokalnej z zastrzeżeniem, że wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-14:00.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania zaleceń wynikających z Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/).

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Regulaminu Platformy Zakupowej eB2B, dostępnego na stronie internetowej:  https://gazsys­tem.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions/.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.