eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Zamówienie obejmuje: 1. Przygotowanie dokumentacji naprawy. 2. Wykonanie wszelkich czynności wymaganych obowiązującym prawem. 3. Wymianę i naprawę uszkodzonych elementów konstrukcyjno - budowlanych zbiornika LNG TK-2011. 4. Wymiana uszkodzonych krat pomostowych i pokryw zakrywających tory suwnicy na zbiorniku LNG TK-2012. 5. Zabezpieczenia antykorozyjne. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający posiada dokumentację techniczną, którą udostępni podczas wizji lokalnej.OGŁOSZENIE Z DNIA 2018-10-02


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Polskie LNG S.A.
Adres: ul. Ku Morzu 1, 72-602 Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

Telefon: +48 22 589 84 32
Fax: +48 22 589 84 01
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Artur Proć
Telefon: 225898432
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje: 1. Przygotowanie dokumentacji naprawy. 2. Wykonanie wszelkich czynności wymaganych obowiązującym prawem. 3. Wymianę i naprawę uszkodzonych elementów konstrukcyjno - budowlanych zbiornika LNG TK-2011. 4. Wymiana uszkodzonych krat pomostowych i pokryw zakrywających tory suwnicy na zbiorniku LNG TK-2012. 5. Zabezpieczenia antykorozyjne. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający posiada dokumentację techniczną, którą udostępni podczas wizji lokalnej.

Miasto: Świnoujście

Województwo: zachodniopomorskie

CPV:
50.70.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-10-19


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu

  1.     Nazwa i adres Zamawiającego

 

Polskie LNG S.A.,

ul. Ku Morzu 1,

72-602 Świnoujście

 

Biuro w Warszawie

Al. Jerozolimskie 146 bud. B

02-305 Warszawa

Adres strony internetowej: www.polskielng.pl

 

2.     Określenie trybu postępowania

 

 1. Postępowanie prowadzone w trybie Przetargu Nieograniczonego.
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.).
 3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie warunków i informacji zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (,,SIWZ", ,,Specyfikacja").
 4. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy.

 

3.     Nazwa zamówienia wraz z numerem referencyjnym

 

,,Wymiana i naprawa elementów konstrukcyjno-budowlanych zbiorników LNG TK-2011 i TK 2012".

Numer referencyjny: RZ/70/ZN/2018/PLNG

 

4.     Przedmiot zamówienia

 

Zamówienie obejmuje:

 1. Przygotowanie dokumentacji naprawy.

 2. Wykonanie wszelkich czynności wymaganych obowiązującym prawem. 

 3. Wymianę i naprawę uszkodzonych elementów konstrukcyjno - budowlanych zbiornika LNG TK-2011.

 4. Wymiana uszkodzonych krat pomostowych i pokryw zakrywających tory suwnicy na zbiorniku LNG TK-2012.

 5. Zabezpieczenia antykorozyjne.

  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

  Zamawiający posiada dokumentację techniczną, którą udostępni podczas wizji lokalnej.

  Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 50700000-2

 

5.     Oferty częściowe i wariantowe

 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. Oferta złożona przez Wykonawcę musi obejmować cały zakres zamówienia.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, tj. ofert zgodnie z którymi Wykonawca proponuje wykonanie przedmiotu zamówienia w kilku alternatywnych wariantach.

 

6.     Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 A. Spełniają warunki postępowania dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

  (Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie)

   

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

   a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej dwa zamówienia dotyczące prac obejmujących remonty konstrukcji stalowych, wykonanych na czynnym zakładzie produkcyjnym petrochemicznym, chemicznym, energetycznym lub na instalacji przemysłowej gazowej. Wartość przedmiotowych prac w zakresie samych konstrukcji stalowych winna wynosić minimum 200 tyś. zł brutto każda. 

b)  W przypadku podania wartości danego zamówienia w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (t.j. Dz. Urz. NBP z 2017 r., poz. 15).

 

c) W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt b) powyżej.

3. dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:

Prace ma nadzorować kadra ( m.in. kierownicy robót, kierownik budowy, kierownik projektu), która w ciągu ostatnich sześciu lat nadzorowała wykonywanie prac konstrukcyjnych  (remonty lub budowa konstrukcji stalowych ) podczas realizacji co najmniej dwóch zamówień dotyczących prac wykonanych na czynnym zakładzie produkcyjnym petrochemicznym, chemicznym, energetycznym lub na instalacji przemysłowej gazowej. 

Wartość przedmiotowych prac w zakresie samych konstrukcji stalowych winna wynosić minimum 200 tyś. zł brutto każda. 

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia:

(Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie)

W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna m.in. taki sposób spełnienia warunku posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej, w którym tylko jeden z Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjant) wykaże spełnienie tego warunku w pełnym zakresie. 

5. odbyli wizję lokalną na Terminalu LNG im. Lecha Kaczyńskiego w  Świnoujściu celem weryfikacji zakresu prac opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

 

B . Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.

7.     Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

 1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego będzie musiał w wyznaczonym terminie przedstawić:

   

 • Wykaz zamówień, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie;

 

 • Wykaz osób, które będą nadzorować prace na Terminalu LNG wraz z opisem ich doświadczenia zawodowego i wykonanych przez nie prac z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

 

 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

3. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie.

4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

5 Koszty przygotowania, złożenia oferty ponosi Wykonawca bez prawa żądania od Zamawiającego ich zwrotu niezależnie od czy oferta Wykonawcy została odrzucona, wybrana, nie wybrana.

 

8.     Zmiany treści SIWZ

 

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.

 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.

 4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.

 

9.     Informacja o możliwości zakończenia postępowania bez wyboru oferty

 

 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.

 2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców biorących udział w Postępowaniu.

 3. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt 1. powyżej.

 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 5. Osoby dokonujące czynności w imieniu Wykonawcy w postępowaniu powinny być do tego uprawnione. W przypadku wątpliwości zamawiający może zażądać dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu Wykonawcy.

   

10.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów ze wskazaniem osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres e-mail artur.proc@polskielng.pl

Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. RZ/70/ZN/2018/PLNG.

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00, jest:

 

Pan Artur Proć

tel. +48 22 58 98 432

E mail: artur.proc@polskielng.pl

11.  Miejsce i termin składania ofert

 

 1. Oferty oznaczone: ,,Wymiana i naprawa elementów konstrukcyjno-budowlanych zbiorników LNG TK-2011 i TK 2012"   proszę przesłać na adres artur.proc@polskielng.pl

 2. Termin składania ofert upływa dnia 19.10.2018 r. o godz. 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

 3. Ofertę złożoną w formie elektronicznej uznaje się za złożoną prawidłowo jedynie w przypadku, gdy Wykonawca uzyska potwierdzenie, że dotarła do adresata i nie zawiera wad skutkujących brakiem możliwości zapoznania się z jej treścią przez Zamawiającego.

 4. Otwarcie ofert nie jest jawne. O wynikach oceny oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

   

12.  Termin wykonania zamówienia

Dla naprawy i wymiany elementów konstrukcyjnych i elementów stalowych: do 30.04.2019 r.

Dla naprawy i renowacji izolacji powłokowych oraz prac z użyciem zapraw: do 31.05.2019 r.

 

13.  Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

14.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

15.  Termin związania ofertą

 

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

 4. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem Terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie Terminu związania ofertą o 30 dni.

 

16.  Kryteria oceny oferty i ich znaczenie

 

Kryterium oceny ofert jest cena - waga 100% .

 

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych »


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.