eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › ,,Usługi utrzymania ruchu Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu w branży mechanicznej"OGŁOSZENIE Z DNIA 2018-08-09


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Polskie LNG S.A.
Adres: ul. Ku Morzu 1, 72-602 Świnoujście
Województwo:

Telefon: +48 (0) 22 589-84-26
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Daniel Kasprzak
Telefon: +48 (0) 22 589-84-26
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
,,Usługi utrzymania ruchu Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu w branży mechanicznej"

Miasto: Świnoujście

Województwo: zachodniopomorskie

CPV:
50.50.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-20


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu

  1.     Nazwa i adres Zamawiającego

 

Polskie LNG S.A.,

ul. Ku Morzu 1,

72-602 Świnoujście

 

Biuro w Warszawie

ul. Al. Jerozolimskie bud. B

02-305 Warszawa

 

www.polskielng.pl

 

2.     Określenie trybu postępowania

 

Postępowanie prowadzone w trybie Przetargu Nieograniczonego.

Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie warunków i informacji zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (,,SIWZ", ,,Specyfikacja").

Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia Umowy ramowej.

 

3.     Nazwa zamówienia wraz z numerem referencyjnym

 

,,Usługi utrzymania ruchu Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu w branży mechanicznej"

Numer referencyjny: RZ53/ZN/2018/PLNG

 

4.     Przedmiot zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień - CPV

Główny przedmiot:

50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

 

 1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Dostawcę następujących usług:

 1. wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw instalacji w branży mechanicznej;

 2. usuwanie awarii instalacji w branży mechanicznej;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniana jest Dostawcy, który złoży oświadczenie o poufności, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http://www.polskielng.pl/.

 

5.     Oferty częściowe i wariantowe Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. Oferta złożona przez Dostawcę musi obejmować cały zakres zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych tj. ofert zgodnie z którymi Dostawca proponuje wykonanie przedmiotu zamówienia w kilku alternatywnych wariantach.

 1. 6.     Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:

 

 1. Spełniają warunki postępowania dotyczące:

   

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

  Zamawiający uzna, że Dostawca spełnia powyższy warunek postępowania dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, o ile Dostawca wykaże, posiadanie uprawnień wynikających z Ustawy o Dozorze Technicznym  do naprawy i modernizacji:

 • stałych zbiorników ciśnieniowych,

 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych, do materiałów trujących lub żrących,

 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych, do materiałów ciekłych zapalnych,

 • rurociągów technologicznych i rurociągów przesyłowych dla:

  • dla zakresu średnic DN 25 - DN 1050,

  • grubości ścianek 3 mm - 22 mm,

  • materiałów: stal X5CRNi18-10, stale węglowe

 • urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 963 ze zm.), albo złoży oświadczenie zobowiązujące do uzyskania takich uprawnień w przypadku ich nie posiadania na dzień składania ofert;

  Nadzór nad urządzeniami zainstalowanymi na Terminalu LNG w Świnoujściu wynikający z ustawy o Dozorze Technicznym pełni Transportowy Dozór Techniczny.

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia:

  Zamawiający uzna, że Dostawca spełnia powyższy warunek postępowania dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, o ile Dostawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, lecz nie krótszy niż 3 lata - w tym okresie, zrealizował:

   1. co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości co najmniej 600 000,00 zł. (netto). Każda usługa powinna mieć wartość co najmniej 50 000,00 zł. (netto). Zamawiający uzna za odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia usługi wykonywania prac w branży mechanicznej w utrzymaniu ruchu lub remontach na pracujących instalacjach w przemyśle gazowniczym, chemicznym lub petrochemicznym.

   2. co najmniej 1 usługę odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w zakładzie dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej o wartości co najmniej 50 000,00 zł. (netto);

W przypadku podania wartości danego zamówienia w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje;

 1. dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:

  Zamawiający uzna, że Dostawca spełnia powyższy warunek postępowania dotyczący dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, o ile Dostawca wykaże, że:

 1. dysponuje co najmniej 30 osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, w tym:

   1. co najmniej 15 osobami spełniającymi wymagania zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik Nr 1 SIWZ), dla personelu wykonującego prace, tj.:

 • wykształcenie o kierunku mechanicznym lub pokrewnym,

 • doświadczenie min. 2 lata przy pracach na instalacjach technologicznych, maszynach i urządzeniach, w przemyśle gazowniczym, energetycznym, rafineryjnym, chemicznym, w tym w strefach zagrożenia wybuchem,

 • kwalifikacje do eksploatacji urządzeń energetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 ze zm.), potwierdzone świadectwami kwalifikacyjnymi dla osób wykonujących prace w zakresie napraw, remontów, montażu, dla niżej wymienionych rodzajów urządzeń, instalacji i sieci:

  • grupa 1 punkt 2,

  • grupa 2 punkt 1, 2, 4, 5, 6, 7,

  • grupa 3 punkt 3, 4, 5, 7, 8.

 • Uprawnienia TDT do obsługi, prac konserwacyjnych i przeglądowych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu tj. UTB, NO, urządzenia ciśnieniowe.

   1. co najmniej 5 osobami spełniającymi wymagania zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 SIWZ), dla personelu nadzorującego prace, tj.:

 • wykształcenie o kierunku mechanicznym lub pokrewnym,

 • doświadczenie min. 4 lata przy nadzorowaniu prac remontowych, naprawach i przeglądach na instalacjach technologicznych, maszynach i urządzeniach w przemyśle gazowniczym, energetycznym, rafineryjnym,  chemicznym, w tym w strefach zagrożenia wybuchem oraz  przy organizowaniu i nadzorowaniu prac szczególnie niebezpiecznych  dla realizacji prac w zakresie przedmiotu Umowy.

 • kwalifikacje do eksploatacji urządzeń energetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 ze zm.), potwierdzone świadectwami kwalifikacyjnymi dla osób wykonujących prace w zakresie napraw, remontów, montażu, dla niżej wymienionych rodzajów urządzeń, instalacji i sieci:

  • grupa 1 punkt 2,

  • grupa 2 punkt 1, 2, 4, 5, 6, 7,

  • grupa 3 punkt 3, 4, 5, 7, 8.

  • Uprawnienia TDT do obsługi, prac konserwacyjnych i przeglądowych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu tj. UTB, NO, urządzenia ciśnieniowe.

 1. posiada w swojej strukturze organizacyjnej własną komórkę kontroli jakości;

 2. posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością oparty na normie ISO;

 

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia:

  Potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych (pięćset tysięcy złotych).

  W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna m.in. taki sposób spełnienia warunku posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej, w którym tylko jeden z Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjant) wykaże spełnienie tego warunku w pełnym zakresie, poprzez złożenie odpowiedniego dokumentu lub dokumentów.

 1. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.

 1. 7.     Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

 

Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w sekcji 6, Dostawca zobowiązany jest do złożenia:

  1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczeniu o nadaniu numeru NIP dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;

  2. oświadczenia Dostawcy, iż może ubiegać się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego i nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z Rozdz. VII ust. 1 powyżej i zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ);

  3. wykazu usług (Załącznik nr 5 SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, lecz nie krótszy niż trzy lata - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie;

  4. listy osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z Rozdziałem VII ust. 1 lit. A pkt 3) ppkt. a) SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia tych osób;

  5. oświadczenia o posiadaniu komórki kontroli jakości w strukturze organizacyjnej;

  6. certyfikatu posiadania Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie ISO;

  7. informacji banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Dostawcy na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 złotych (pięcset tysięcy złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  8. pełnomocnictwa, jeżeli Dostawca reprezentowany jest przez pełnomocnika, w tym jeżeli oferta Dostawcy podpisana jest przez pełnomocnika;

  9. pełnomocnictwa do reprezentowania w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia w przypadku wspólnego ubiegania się Dostawców o udzielenie zamówienia;

  10. oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej.

 

Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w języku obcym w zakresie dokumentów stanowiących dowody potwierdzające należyte wykonanie usług (pkt 3 powyżej), a także dokumentów o których mowa w pkt 1 powyżej zgodnie z siedzibą lub miejscem zamieszkania Dostawcy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę

 1. 8.     Zmiany treści SIWZ

 

  1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian treści SIWZ lub odwołania wymagań zawartych w SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.

  3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.

  4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ, w przypadku zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej

  5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

 1. 9.     Informacja o możliwości zakończenia postępowania bez wyboru oferty

 

 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.

 2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich Dostawców biorących udział w Postępowaniu.

 3. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt 9.1. powyżej.

   

 1. 10.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
  1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 20.08.2018 roku do godz. 14:00 pod adresem:

   Polskie LNG S.A.

   Biuro w Świnoujściu

   ul. Ku Morzu 1

   72 -602 Świnoujście

   (kancelaria)

  2. Oferty zostaną otwarte w dniu 20.08.2018 r., godz. 14:30

  3. Otwarcie ofert jest niejawne.

    

11.  Termin wykonania zamówienia

 

Okres realizacji zamówienia wynosić będzie do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej.

 

12.  Wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

14.  Termin związania ofertą

 

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. Dostawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

 4. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem Terminu związania ofertą, może zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie Terminu związania ofertą o 30 dni.

 5. Zgoda Dostawcy na przedłużenie okresu związania ofertą dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium obejmującego przedłużony okres związania ofertą.

 

 

15.  Kryteria oceny oferty i ich znaczenie

 

Kryterium oceny ofert jest wartość oferty -  waga 100%.

 

16.  Poufność i zasady przekazania SIWZ

 

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest uprzednie złożenie przez zainteresowanego uczestnictwem w postępowaniu Dostawcę oświadczenia o poufności zgodnie z wzorem załączonym do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.

Oświadczenie winno zostać złożone przez osoby umocowane do reprezentowania Dostawcy zgodnie z odpisem z właściwego rejestru albo ewidencji lub zgodnie z udzielonym przez takie osoby pełnomocnictwem.

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zgodnie z załączonym wzorem i przekazanie go w formie elektronicznej na adres e-mail: daniel.kasprzak@polskielng.pl wraz z aktualnym odpisem z KRS lub odpisem z innego właściwego rejestru albo ewidencji oraz pełnomocnictwem, w przypadku działania Dostawcy przez pełnomocnika,

 

Oraz w formie pisemnej przesłać w/w dokumenty bezzwłocznie w zamkniętej kopercie na adres:

 

Polskie LNG S.A.

Biuro w Warszawie

Kancelaria, pokój nr 1

ul. Al. Jerozolimskie 146 bud ,,B"

02-305 Warszawa

 

opisanej:

 

"Oświadczenie o zachowaniu poufności dot. postępowania oznaczonego, RZ53/ZN/2018/PLNG"

 

Zamawiający przekaże Specyfikację dostawcom, którzy prawidłowo złożyli Oświadczenie o poufności.

Prosimy jednocześnie o wskazanie w korespondencji skierowanej do Zamawiającego wraz z podpisanym oświadczeniem o zachowaniu poufności adresu e-mail, na który będzie kierowana przez Zamawiającego dalsza korespondencja, który to adres zapewni poufność przekazywanych w postępowaniu informacji.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie złożenia oświadczenia jest:

 

Daniel Kasprzak

tel. +48 (0) 22 589-84-26,

kom. + 48 (0) 668 355 540

e-mail: daniel.kasprzak@polskielng.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.