eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czeluśnica › Przedmiotem zamówienia jest: ,,Zakup robót i usług budowlanych do budowy hali magazynowej z łącznikiem" - 1 szt. na podstawie pozwolenia na budowę pt.: ,,Dobudowa do istniejącej hali produkcyjno-magazynowej hali produkcyjno-magazynowej wraz z łącznikiem" z dnia 04.08.2017 r. oraz wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac związanych z wykonaniem zadania i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu, a także poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych do jego uzyskania, w tym również komplet dokumentacji wielobranżowej powykonawczej.OGŁOSZENIE Z DNIA 2018-01-05


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Adres: Hanowskiego 7, 11-042 Czeluśnica
Województwo: podkarpackie

Telefon: 602 792 014
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Maciej Pętlak
Telefon: 134455588
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Zakup robót i usług budowlanych do budowy hali magazynowej z łącznikiem" - 1 szt. na podstawie pozwolenia na budowę pt.: ,,Dobudowa do istniejącej hali produkcyjno-magazynowej hali produkcyjno-magazynowej wraz z łącznikiem" z dnia 04.08.2017 r. oraz wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac związanych z wykonaniem zadania i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu, a także poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych do jego uzyskania, w tym również komplet dokumentacji wielobranżowej powykonawczej.

Miasto: Czeluśnica

Województwo: podkarpackie

CPV:
45.21.32.00 - Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-17


TREŚĆ PRZETARGU

Czeluśnica, 02.01.2018 r.

 

ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 Jonkowo

KRS 0000692932, NIP 7390204693

dawniej:

Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak z siedzibą w Jonkowie

KRS 0000083869, NIP7390204693

 

reprezentowana przez:

Macieja Pętlaka - Członka Zarządu, komplementariusza tj. ERKO Sp. z o.o. z siedzibą w Jonkowie, działającego na podstawie pełnomocnictwa

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

5-1/2018/3.2.2/CPL  

z dnia 02.01.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

,,Zakup robót i usług budowlanych do budowy hali magazynowej z łącznikiem" - 1 szt.

na podstawie pozwolenia na budowę

pt.: ,,Dobudowa do istniejącej hali produkcyjno-magazynowej

hali produkcyjno-magazynowej wraz z łącznikiem" z dnia 04.08.2017 r.

w związku z realizacją Projektu

w ramach

Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

pt.:

 ,,Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji seryjnej detali lotniczych w oparciu o własne
i nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych w ERKO"

 

realizowanego przez ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert.

 

 

 1. 1.      WPROWADZENIE

 

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem ze środków  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości.
 3. Do niniejszego zapytania ofertowego ma zastosowanie zasada konkurencyjności, określona
  w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

 1. 2.      NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 Jonkowo

KRS 0000692932, NIP 7390204693

 

 1. 3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Zakup robót i usług budowlanych do budowy hali magazynowej z łącznikiem" - 1 szt. na podstawie pozwolenia na budowę pt.: ,,Dobudowa do istniejącej hali produkcyjno-magazynowej hali produkcyjno-magazynowej wraz z łącznikiem" z dnia 04.08.2017 r. orazwykonanie wszystkich innych niezbędnych praczwiązanych z wykonaniem zadania i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu, a także poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych do jego uzyskania, w tym również komplet dokumentacji wielobranżowej powykonawczej.
  1. Opis przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień:

45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych.

Cząstkowe kody CPV zgodnie z przedmiarem robót budowlanych.

 1. Dokumentacja projektowa precyzuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i składa się z:
 • Projekt budowlany
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 • Przedmiar robót - ma on charakter informacyjny i nie jest zestawieniem szczegółowym planowanych robót ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia za realizację inwestycji.
 • Informacja dotycząca dokumentacji projektowej: za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na równoważne w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w projekcie, niepogorszeniu ich parametrów, zachowania celu któremu mają służyć. Ewentualne wskazania w dokumentacji projektowej nazw własnych producentów i typów urządzeń, czy materiałów należy traktować, jako definiujące minimalne wymagania materiałowe. W przypadku zmiany systemów, materiałów i producentów na równoważne
  w trakcie realizacji inwestycji po stronie Oferenta jest obowiązek przedłożenia kompletnej dokumentacji do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę (o ile będzie takie wymagane przepisami prawa i/lub wytycznych Instytucji Finansującej).
 1. Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy

913,35m2

Powierzchnia użytkowa

868,72 m2

Kubatura brutto  

5.536,00 m3

Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci

7o

Wysokość kalenicy

6,35 m

 1. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.
 2. Wymagania gwarancyjne:

-minimum 3 lata gwarancji jakości na całość robót budowlanych, na wbudowane wyroby
i materiały budowlane oraz zainstalowane instalacje.

- minimum 5 lat gwarancji jakości na konstrukcję hali i szczelność dachu.

Okres gwarancji liczony jest od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Oferent zobowiązuje się serwisować obiekt przez okres udzielonej gwarancji na własny koszt. Wszelkie koszty serwisu, przeglądów i gwarancji muszą być wkalkulowane w cenę oferty. Wykonawca udzieli rękojmi na wykonanie roboty budowlane na analogiczny okres na jaki zostanie udzielona gwarancja.

 

 1. 4.      OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - JEŻELI DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH LUB WARIANTOWYCH

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

 1. 5.      TERMIN i MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie - nie później niż 31.07.2018 r.
 2. Miejsce: działki nr 596/1, 596/2, 597/1, 602, 603, obręb Czeluśnica, gmina Tarnowiec

 

 1. 6.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

 1. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oferent spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.800.000 zł.

- posiada w okresie 3 zamkniętych lat obrotowych (przed upływem terminu składania ofert tj. 2014, 2015 i 2016) średnioroczny przychód netto w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000 zł.

- wykaże, że zrealizował w latach 2014-2017 co najmniej dwie równoważne inwestycje tzn. generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych (typu hala produkcyjno-magazynowa)
o łącznej wartości minimum 2.000.000 PLN.

 1. Nie zalegają z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 2. Nie zachodzą wobec Oferenta przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
 3. Oferent winien wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie odrębnie obowiązujących przepisów.
 4. Dysponuję odpowiednimi zasobami technicznymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 5. Oferent może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską lub rażąco wysoką cenę. Za rażąco niską cenę uważa się, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia określonej w kosztorysie inwestorskim lub jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Za rażąco wysoką cenę uważa się, gdy cena oferty jest wyższa o 30% od wartości zamówienia określonej w kosztorysie inwestorskim lub jest wyższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
 6. Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii Zamawiającego, wydaje się rażąco niska lub rażąco wysoka w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
 7. W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych powyżej, Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.
 8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega Oferent, który:
 • złożył nieprawdziwe informacje mające wg Zamawiającego wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 • jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
  w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Powyższe warunki weryfikowane będą na podstawie Oświadczeń Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tych warunków na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (na przykład KRS). W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Okres ważności oferty - minimum 30 dni od daty jej otwarcia (określonej w pkt. 10.b.).
 3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Zamawiający zakłada wynagrodzenie ryczałtowe. Wszelkie rozliczenia dotyczące zamówienia będą dokonywane w PLN.
 5. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się udział w realizacji zamówienia wskazanych przez Oferenta Podwykonawców.

 

 1. 7.      WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

 

 1. Zamawiający informuje, iż każdy Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert tj. 17.01.2018 r. do godziny 14:00 (Zamawiający uzna wadium za skuteczne, tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej 17.01.2018 r. do godziny 14:00) do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wnieść na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy
  w mBank nr konta 06 1140 1111 0000 3056 5400 1030. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium
  z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: ,,Wadium - zapytanie ofertowe nr 5-1/2018/3.2.2/CPL z dnia 02.01.2018 r.". Wadium jest nieoprocentowane, na co Oferent  wyraża zgodę przystępując do składania ofert.
 2. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, odmawia zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 3. W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą.
 4. Zamawiający zwraca wniesione wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania nie później niż w ciągu 21 dni od zakończenia postępowania ofertowego.
 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek - wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium.

 

 1. 8.      INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTEM ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 

W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie na adres korespondencyjny Zamawiającego:

 

ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Oddział w Czeluśnicy

Czeluśnica 80, 38-204 Tarnowiec

 


 1. 9.      KOMUNIKACJA OFERENTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

 

 1. Do porozumiewania się z Oferentami (w sprawach związanych z postępowaniem) pytania należy kierować pod adresem mailowym: inwestycja.czelusnica@erko.pl, ze wskazaniem numeru zapytania ofertowego oraz nazwy przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 09.01.2018 r.
 2. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone w terminie do dnia 12.01.2018 r.
 3. Dokumentacja projektowa udostępniona zostaje do wglądu w biurze Zamawiającego pod adresem: ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Oddział
  w Czeluśnicy, Czeluśnica 80, 38-204 Tarnowiecw okresie od 03.01.2018 r. do 09.01.2018 r. w dni robocze (środa-wtorek) w godzinach od 9:00 do 13:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania). Dokumentacja projektowa udostępniona będzie także na stronie internetowej http://erko.pl/programy-ue/.
 4. W dniach od 03.01.2018 r. do 09.01.2018 r. Zamawiający umożliwi wizję lokalną terenu, na którym przewidziana jest budowa hali oraz wgląd w dokumentację projektową. W tym celu Oferent musi przesłać pisemne zgłoszenie minimum 1 dzień roboczy przed wizją lokalną na adres e-mail: inwestycja.czelusnica@erko.pl z tytułem wiadomości WIZJA LOKALNA wskazując imiennie osoby uczestniczące ze strony Oferenta oraz firmę Oferenta.

 

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych/kurierów w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem:

,,Oferta w zakresie:

Zakup robót i usług budowlanych do budowy hali magazynowej z łącznikiem - 1 szt.

na podstawie pozwolenia na budowę

pt.: ,,Dobudowa do istniejącej hali produkcyjno-magazynowej

hali produkcyjno-magazynowej wraz z łącznikiem."

w postępowaniu nr 5-1/2018/3.2.2/CPL

nie otwierać przed datą 17.01.2018 r. do godz. 14:00.

 

wraz z nazwą i adresem Oferenta na adres:

 

ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Oddział w Czeluśnicy

Czeluśnica 80, 38-204 Tarnowiec

 

 1. Termin składania ofert upływa w dniu17.01.2018 r. o godz. 14:00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.01.2018 r.o godz. 14:30 w biurze Zamawiającego pod adresem:

 

ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Oddział w Czeluśnicy

Czeluśnica 80, 38-204 Tarnowiec

 

W przypadku ofert, które będą wysyłane, liczy się data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres:

 

ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Oddział w Czeluśnicy

Czeluśnica 80, 38-204 Tarnowiec

 

 1. 11.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

 1. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, cena oferty powinna być wyrażona w PLN.
 2. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Do formularza należy bezwzględnie dołączyć szczegółowy kosztorys ofertowy.
 3. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną
  w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
 4. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
 5. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
 6. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
 7. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w zapytaniu ofertowym załączniki.
 9. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie.
 10. W przypadku braków formalnych w ofercie lub omyłek pisarskich lub rachunkowych w ofercie Zamawiający może odrzucić ofertę.
 11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
 12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty nieoznaczonej wyraźnie i niezaadresowanej zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.
 13. Oferent zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w sposób przedstawiony w pkt.10.
 14. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert.

 

 1. 12.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 

 1. Formularz oferty wraz z załącznikami i kosztorysem ofertowym.
 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Oferent zobowiązany jest złożyć:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub KRS.
 2. Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych i możliwości zrealizowania zamówienia.
 3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości min. 1.800.000 zł lub jej równowartości w walucie obcej.
 4. Wykazu zrealizowanych w latach 2014-2017 równoważnych inwestycji tzw. generalnego wykonawstwa obiektów przemysłowych (w tym hal produkcyjno-magazynowych) w zakresie niezbędnym do spełnienia warunków udziału w zakresie doświadczenia Oferent zobligowany jest do załączenia oświadczenia własnego potwierdzonego stosownymi referencjami lub protokołu zdawczo-odbiorczego,
 5. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień o których mowa w pkt. 6 e. niniejszego Zapytania przez osobę wskazaną przez Oferenta.
 6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
 7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
 8. Oświadczenie Oferenta o braku przesłanek do wszczęcia wobec niego postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

 1. 13.   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.):

 

Zgodność oferty ze specyfikacją - warunek konieczny


 

Kryterium

PUNKTY

Cena netto w PLN

70

Termin realizacji

20

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

10

 

Cena netto w PLN

 

Przez kryterium ,,Cena netto w PLN" Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium ,,Cena netto w PLN" (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 

Kc=(Cn/Co) x 70

gdzie:

Cn - najniższa zaproponowana cena netto

Co - cena netto zaproponowana w badanej ofercie

Kc - liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium ,,Cena netto w PLN"

Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 pkt.

 

Termin realizacji

 

Przez kryterium ,,Termin realizacji" Zamawiający rozumie termin zakończenia robót wraz
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Punkty w kryterium ,,Termin realizacji" (T) dla poszczególnych ofert przyznane zostaną według następującej tabeli:

 

L.p.

Zadeklarowany termin realizacji

Liczba przyznanych punktów

1

do 31.07.2018 r.

10

2

do 15.07.2018 r.

15

3

do 30.06.2018 r.

20

 

Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 pkt.

 

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

 

Ocena w ramach kryterium ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady" (Kg) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 

Kg=G1+G2

Gdzie: G1 - okres gwarancji jakości na całość robót budowlanych, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz zainstalowane instalacje:

a) jeżeli Oferent udzieli 36-miesięcznej gwarancji jakości na całość robót budowlanych, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz zainstalowane instalacje - 1 pkt

b) jeżeli Oferent udzieli 48-miesięcznej gwarancji jakości na całość robót budowlanych, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz zainstalowane instalacje - 3 pkt

c) jeżeli Oferent udzieli 60-miesięcznej gwarancji jakości na całość robót budowlanych, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz zainstalowane instalacje - 5 pkt

Gdzie: G2 - okres gwarancji jakości na konstrukcję hali i szczelność dachu:

a) jeżeli Wykonawca udzieli 60-miesięcznej gwarancji na konstrukcję hali i szczelność dachu - 1 pkt

b) jeżeli Wykonawca udzieli 72-miesięcznej gwarancji na konstrukcję hali i szczelność dachu - 3 pkt

c) jeżeli Wykonawca udzieli 84-miesięcznej gwarancji na konstrukcję hali i szczelność dachu - 5 pkt

 

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady liczyć się będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń.

 

Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 10 pkt.

 

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zostanie wybrana oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.

 

 1. 14.   UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO UNIEWAŻNIENIE

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza
  w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
 2. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

- odwołania postępowania w każdym czasie;

- zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;

- unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

 1. W przypadkach, o których mowa powyżej w pkt a, b i c, Oferentowi nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informacje o wyniku postępowania w taki sposób, jak zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Procedurę opisaną w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio w przypadku unieważnienia postępowania, o ile zostały złożone oferty.
 3. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt e. Zamawiający umieści dodatkowo na swojej stronie internetowej.
 4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia (powyżej 14 dni od daty wyboru oferty), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
  i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia lub odwołania postępowania.

 

 1. 15.   OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN W UMOWIE ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

 1. termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku opóźnienia Zamawiającego
  w rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia oraz gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
 2. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
 3. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
 4. wynagrodzenieWykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT lub innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności prawno-podatkowych wpływających na ostateczną cenę.

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 1. 16.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia umownego w terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania Umowy z Wykonawcą. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, z treści tych form musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

 1. zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej
  w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, ze zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy;
 2. termin obowiązywania gwarancji;
 3. miejsce i termin zwrotu gwarancji.

 

Zamawiający ma prawo, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, przeznaczyć zabezpieczenie na pokrycie należności za usuniecie wad lub usterek powstałych
w wyniku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ujawnionych w czasie robót, ich odbioru lub w okresie rękojmi, których Wykonawca nie usunie w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyższy cel Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

 

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego:

- 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone (zwolnione) w terminie do 60 dni od daty bezusterkowego odbioru robót i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie,

- 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone (zwolnione) w terminie do 36 miesięcy licząc od uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

 

 1. 17.   INFORMACJE DODATKOWE
 2. Oferenta, którego ofertę wybrano, Zamawiający poinformuje w formie pisemnej oraz w drodze publikacji.
 3. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Złożenie oferty przez Oferenta oznacza akceptację wzoru umowy stanowiącej Załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy dotyczącej dodatkowych robót budowanych dotychczasowemu Wykonawcy, nie objętych zamówieniem podstawowym pod warunkiem, że wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia,
  w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; przypadków siły wyższej; uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe, do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).
 6. Zamawiający zastrzega, że rozliczenie przedmiotu zamówienia będzie następowało na podstawie faktur częściowych za wykonane etapy budowy oraz faktury końcowej. 
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania płatności zaliczkowych. 
 8. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej będzie podpisany przez Zamawiającego lub działającego w imieniu Zamawiającego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Protokół częściowego odbioru robót zaś w przypadku faktury końcowej - Protokół końcowego odbioru robót (bez uwag) oraz Rozliczenie Ostateczne, podpisane wspólnie przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcę wraz z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie obiektu. 

 

 

 

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.