eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kozienice › Świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka oraz organizowania wydarzeń kulturalnych w ramach działalności kina w Centrum Kulturalno - ArtystycznymOGŁOSZENIE Z DNIA 2017-09-28


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka
Adres: ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
Województwo: mazowieckie

Telefon: 48 611 07 50
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Paweł Cieślik
Telefon: 609 740 759
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka oraz organizowania wydarzeń kulturalnych w ramach działalności kina w Centrum Kulturalno - Artystycznym

Miasto: Kozienice

Województwo: mazowieckie

CPV:
92.12.10.00 - Usługi dystrybucji filmów kinowych
92.13.00.00 - Usługi projekcji filmów

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2017-10-27


TREŚĆ PRZETARGU

KOZIENICKI DOM KULTURY IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA

ul. Warszawska 29

26 - 900 Kozienice

NIP 812 190 70 45

REGON 142 724 848

Ogłoszenie

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego na podstawie art. 138o  ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.:

,,Świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie
Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka oraz organizowania wydarzeń kulturalnych
w ramach działalności kina w Centrum Kulturalno - Artystycznym"

Znak sprawy: KDK.II.26.6.2017

Kozienice 27.09.2017 r.

CZĘŚĆ I: INFORMACJE OGÓLNE I. Nazwa i adres Zamawiającego oraz Podmiotu prowadzącego postępowanie

Zamawiający:
Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka

ul. Warszawska 29, 26 - 900 Kozienice

Podmiot prowadzący postępowanie - któremu Zamawiający zlecił przygotowanie i przeprowadzenie postępowania: 

Kancelaria Radca Prawny Paweł Cieślik

ul. Malwy 4, Pieńków 05-152 Czosnów,

NIP: 521-150-77-15, Regon: 015251880

e-mail: kancelaria.cieslik@wp.pl

tel.: 609 740 759

II. Nazwa zadania

,,Świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka oraz organizowania wydarzeń kulturalnych w ramach działalności kina w Centrum Kulturalno -Artystycznym"

III. Podstawa udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015,  poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.

 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 750 000 euro.

IV. Opis przedmiotu zamówienia 1. Wspólny Słownik Zamówień: (CPV):

92130000-1                Usługi projekcji filmów

92121000-5                Usługi dystrybucji filmów kinowych

2. Przedmiot zamówienia

1)     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka znajdującym się w budynku Centrum Kulturalno - Artystycznego przy ul. Warszawskiej 29 w Kozienicach, zwanym dalej kinem
oraz organizowania wydarzeń kulturalnych w ramach działalności kina w Centrum
Kulturalno - Artystycznym, obejmujących:

a)     programowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym repertuaru kina i realizację projekcji filmowych zgodnie z uzgodnionym repertuarem, przy założeniu średnio 3 seansów dziennie w dni powszednie  i 4-5 seansów dziennie w sobotę, niedzielę i święta, z uwzględnieniem faktu, że w czwartki kino jest nieczynne, a w środy od godz. 11.00 do 14.00 w sali koncertowo-kinowej odbywają się wykłady UTW oraz przestrzegając raz w roku 3-tygodniowej przerwy wakacyjnej w realizacji projekcji filmowych na przełomie lipca i sierpnia,

b)    zapewnienie kopii filmowych i materiałów audiowizualnych koniecznych do prowadzenia projekcji filmowych,

c)     uwzględnienie w repertuarze kina seansów filmów europejskich i filmów studyjnych, przy czym udział procentowy seansów filmów studyjnych i europejskich w repertuarze kina nie może być niższy niż 20% (w tym 12% filmów polskich) w stosunku do seansów pozostałych filmów, a wielkość powyższego udziału podlega weryfikacji za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca, a następnie za okres od 1 lipca do 31 grudnia,

d)    zapewnienie w repertuarze kina co najmniej 2 premier filmowych miesięcznie, przy czym przez premierę filmową należy rozumieć film, od którego premiery w Polsce (wejścia do kin polskich) nie upłynęły dwa tygodnie; minimum 1 film miesięcznie powinien być wyświetlany od pierwszego dnia premiery w Polsce,

e)     zorganizowanie co najmniej 2 projekcji przedpremierowych w ciągu roku (przed datą premiery filmu
w Polsce),

f)      prowadzenie edukacji filmowej dzieci i młodzieży, ze szczególnym nastawieniem na popularyzację klasyki kina, kina europejskiego i polskiego o wysokich walorach artystycznych, w tym organizowanie projekcji bajek i filmów dla dzieci z przedszkoli, dla uczniów wszystkich typów szkół w ramach seansów szkolnych odbywających się w godzinach przedpołudniowych wyłącznie w poniedziałki, wtorki i piątki (przy czym pierwszy seans szkolny powinien rozpoczynać się najwcześniej o godz. 9:15),

g)    organizowanie cykli filmowych: Poranek kinowy dla dzieci (raz w miesiącu  - w niedzielę lub w sobotę
i niedzielę na seansie południowym), Kino dla seniora (raz w miesiącu - we wtorek na seansie popołudniowym), Kino dla ciekawych (dwa razy w miesiącu - w środy na seansie wieczornym,
z uwzględnieniem krótkiej prelekcji przed seansem na temat wyświetlanego filmu),

h)    opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcji promocyjnych działań kina i ich prowadzenie,
w tym dostarczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących bieżącego repertuaru
w ilości: plakaty co najmniej 100 sztuk, ulotki 1000 sztuk w okresie miesięcznym,

i)      organizowanie akcji filmowych: w ramach ferii (filmowe poranki - dwa razy w tygodniu) i wakacji (filmowe poranki - raz w tygodniu), na których obowiązywać będą preferencyjne ceny biletów.

Wykonawca może organizować specjalne projekcje filmowe, w tym:

- pokazy filmowe z udziałem twórców, przeglądy filmowe, bloki tematyczne,

- imprezy filmowe o określonym charakterze, dostosowanym do wybranych grup widzów, z okazji świąt (np.: Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ojca, Halloween, Mikołajek, Sylwestra, Urodzin CKA i kina KDK, Narodowego Święta Niepodległości, Święta kina). Z tym, że na imprezy organizowane z okazji świąt będą obowiązywać preferencyjne ceny biletów, a przed seansami będą organizowane konkursy z nagrodami dla widzów (np. konkurs ,,Szczęśliwy fotel", ,,Szczęśliwy bilet"). Nagrody do konkursów będą pozyskiwane przez Wykonawcę od dystrybutorów filmów lub od brokera reklamowego.

 

2)     W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a)   rozpowszechniania materiałów informacyjnych i promocyjnych,

b)  partycypowania w kosztach utrzymania czystości w sali koncertowo kinowej, foyer, toaletach (I piętro przy windzie), klatce schodowej kina, projektorni, reżyserce (łącznie 756,82 m?), poprzez uiszczanie na rzecz Zamawiającego miesięcznego ryczałtu w wysokości 10% miesięcznych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, obliczanych od wartości netto otrzymywanych przez Zamawiającego faktur za utrzymanie czystości - na dzień składania ofert koszty te wynoszą około 18 500,00 zł netto miesięcznie,

c) partycypowania w kosztach energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków, poprzez uiszczanie na rzecz Zamawiającego miesięcznego ryczałtu w wysokości 10% miesięcznych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego z tych tytułów, obliczanych od wartości netto otrzymywanych przez Zamawiającego faktur - na dzień składania ofert koszty te wynoszą około 35 000,00 zł netto miesięcznie,

d) partycypowania w kosztach zatrudnienia 7 pracowników (1 kierownik kina, 2 kinooperatorów, 2 kasjerów, 2 bileterów) poprzez uiszczanie na rzecz Zamawiającego miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn liczby pracowników i płacy minimalnej wraz ze składkami ZUS - na dzień składania ofert płaca minimalna wynosi 2 000,00 zł, a składki ZUS - 19,55%,

e) ponoszenia kosztów zakupu rolek biletowych oraz okularów 3D,

f) wyposażenia 2 stanowisk dla 2 kasjerów w sprzęt niezbędny do sprzedaży biletów do kina, w tym zakup 2 komputerów, 1 drukarki do drukowania faktur, 2 drukarek biletowych, 2 kas fiskalnych, 2 terminali płatniczych oraz systemu do sprzedaży biletów i rezerwacji on-line, zgodnego z wymogami dystrybutorów.

 

3)     Zamawiający w celu realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawcy:

a)     udostępnienie sali koncertowo-kinowej (356 miejsc) i pomieszczeń niezbędnych do obsługi kina wraz
z wyposażeniem określonym w tabeli nr 1, w terminach wynikających z uzgodnionego repertuaru oraz zaplanowanych wydarzeń kulturalnych, w czasie niezbędnym do prawidłowego przygotowania
i przeprowadzenia projekcji i zaplanowanych wydarzeń, dodatkowo w budynku Centrum
Kulturalno - Artystycznego znajduje się sala kameralna (130 miejsc), która może zostać udostępniona przez Zamawiającego uzupełniająco przy organizowaniu seansów filmowych i innych wydarzeń kulturalnych w ramach działalności kina,

b)    prowadzenie sprzedaży biletów w imieniu Wykonawcy i na jego rzecz w oparciu o powierzony Zamawiającemu sprzęt i oprogramowanie niezbędne do sprzedaży biletów i rezerwacji on-line,

c)     przedstawianie informacji o ilości sprzedanych biletów na poszczególne seanse filmowe i wydarzenia kulturalne organizowane w ramach działalności kina oraz wysokości wpływów z tego tytułu, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą oraz po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy,

4)     Opłaty za bilety do kina, w tym bilety normalne i bilety ulgowe, obowiązywać będą w wysokości określonej przez Zamawiającego. Średnia cena biletów zostaje określona na kwotę 15,00 zł brutto. Na dzień zawarcia umowy obowiązują stawki opłat określone w tabeli nr 2. Zmiana powyższych stawekmoże zostać wprowadzona przez Zamawiającego z własnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy, uzasadniony wysokością opłat na rzecz dystrybutorów, ZAIKS, SFP i PISF, których wysokość jest niezależna od Wykonawcy. Zmiana wysokości opłat za bilety nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy, przy czym o zmianie tej Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji, dzieciom do lat 12, osobom powyżej 60 roku życia.

 

5)     Wykonawcy przysługuje prawo do prowadzenia działalności reklamowej w kinie oraz do korzystania
z usług podmiotów w tym zakresie i czerpania z tego tytułu korzyści finansowych, przy czym:

a)     działalność reklamowa może przyjąć w szczególności formę projekcji reklam ekranowych (filmów reklamowych) oraz świadczenia usług reklamy poza ekranowej,

b)    reklama ekranowa emitowana przez Wykonawcę lub podmiot, z którego usług Wykonawca w tym zakresie korzysta, może obejmować bloki, których czas trwania w przypadku każdego z filmów przed którymi są wyświetlane, nie może być dłuższy niż 180 sekund,

c) wszelkie koszty związane z emisją reklam ekranowych (filmów reklamowych) oraz świadczeniem usług reklamy pozaekranowej ponosi Wykonawca,

d) Wykonawca uprawniony jest do projekcji reklamy ekranowej promującej działalność Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka oraz kina, w szczególności w formie spotów reklamowych, plansz reklamowych, zwiastunów filmowych i zapowiedzi wydarzeń. Wykonawca ma prawo żądać zaprzestania prezentacji reklamy, która w jego ocenie nie spełnia kryteriów wymienionych w zdaniu poprzednim, lub w inny sposób narusza dobre obyczaje lub interesy określonych osób lub grup, uzasadniając swoje żądanie na piśmie w terminie 3 dni od momentu rozpoczęcia prezentacji danej reklamy.

 

Tabela nr 1 Kinotechnika - Tabela dostępna do pobrania w załączniku na końcu ogłoszenia

Tabela nr 2 Cennik kina - Tabela dostępna do pobrania w załączniku na końcu ogłoszenia

 

  V. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia 6 listopada 2017 r. do dnia 31 lipca  2022 r.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

 1. 1.     Zamawiający wymaga, aby oferty  wraz z dokumentami wymaganymi w rozdziale IX pkt. 21 ogłoszenia były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej na adres:

Kancelaria Radca Prawny Paweł Cieślik

ul. Nowy Świat 35 lok 1, 00-029 Warszawa

NIP: 521-150-77-15, Regon: 015251880

e-mail: kancelaria.cieslik@wp.pl

tel.: 609 740 759

 

 1. 2.     Wszelką pozostałą korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres e-mail: kancelaria.cieslik@wp.pl

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest radca prawny Paweł Cieślik.

 1. 3.     W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie wiążąca.

 

VII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Wykonawcy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu, w celu prawidłowego przygotowania ofert.
  1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
  2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu.
  3. Oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem.
  4. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia wzoru umowy do składanej oferty (złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia).
  5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty przez kilku wykonawców.
   1. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego ogłoszenia.
   2. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
   3. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
   4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki lub korekty parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
   5. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.
   6. Wymaga się, by oferta była dostarczona do Zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

nazwę i adres adresata:

Radca Prawny Paweł Cieślik

ul. Nowy Świat 35 lok 1, 00-029 Warszawa

nazwę i adres Wykonawcy - dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy

napis:

,,Świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka oraz organizowania wydarzeń kulturalnych
w ramach działalności kina w Centrum Kulturalno - Artystycznym"

Znak sprawy:KDK.II.26.6.2017

,,Nie otwierać przed 27.10.2017 r. godz. 10:00"

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, w szczególności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie.
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert.
 3. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ,,ZMIANA"/"WYCOFANIE", zarówno zmiana jak i wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.
 4. Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej oferty składane
  w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie ich przekazania zastrzegł , że nie mogą one być udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
            o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn.  zm.) rozumie się             nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,    organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których     przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, w szczególności  zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

      Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone   przez wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica   przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty.

      Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać   również w załączniku nr 1 do ogłoszenia  - Formularz oferty.

      W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymagań mających na celu skutecznego zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający ujawni tę część        oferty.

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 2. Wszystkie pisma i dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym.
 3. Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie umowy przy pomocy podwykonawców.

Zamawiający  żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający zastrzega, że:

1) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy,

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one jego działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego pracowników,

3) Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

 

 1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. Zmiana ogłoszenia zostanie opublikowana tak jak ogłoszenie.

 

 1. Na ofertę składają się:

1)   formularz ofertowy zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) pełnomocnictwo stwierdzające prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia, ale tylko wtedy kiedy prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z treści odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

X. Miejsce, termin składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie na adres: 

Radca Prawny Paweł Cieślik

ul. Nowy Świat 35 lok 1, 00-029 Warszawa

w godzinach 9.00-16.00.

 1. Termin składania ofert upływa  w dniu 27.10.2017 roku o godzinie 10.00.
  1. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie publiczne pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w pkt 2 na adres określony
   w pkt 1.
  2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
 1. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

 XI. Inne informacje dotyczące składanych ofert

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XII. Miejsce otwarcia ofert

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  Kancelarii Radca Prawny Paweł Cieślik

ul. Nowy Świat 35 lok 1, 00-029 Warszawa w dniu 27.10.2017 r. o godz. 10.05.

XIII. Cena ofertowa

 1. Tytułem wynagrodzenia za realizację niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (cena) w wysokości określonego w ofercie % od wartości netto sprzedanych biletów do kina i na wydarzenia filmowe plus obowiązujący podatek VAT.
 2. Górny limit wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 2 535 000,00 zł.
 3. Cena obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia.
 4. Podana cena będzie stała w okresie obowiązywania umowy i nie będzie ulegała zmianie za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w umowie.

 

  XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

1. Kryteria oceny oferty dla każdej z części.

      Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium,            waga, sposób punktowania): Tabela dostępna do pobrania w załączniku na końcu ogłoszenia

 

2. Sposób punktacji ofert:

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.  

a)     Kryterium cena oferty:

70 pkt otrzyma wykonawca, który zaoferował najniższy % od wartości netto sprzedanych biletów do kina i na wydarzenia filmowe plus obowiązujący podatek VAT. Pozostali  otrzymają proporcjonalnie mniej  wg poniższego wzoru:

 

najniższa cena (najniższy %)

Liczba punktów oferty = ------------------------------------------------------------------------------- x 70 pkt

cena oferty ocenianej (zaoferowany %)

 

Oferta wykonawcy, który zaoferował udział w cenie biletów większy niż 100 % zostanie odrzucona.

 

b) Kryterium udział w repertuarze kina seansów filmów polskich

Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:

 

                                                           udział procentowy oferty ocenianej

Liczba punktów oferty =          ------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                                           najwyższy zaoferowany udział procentowy

 

      c) Kryterium ilość premier filmowych

Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:

 

                                                           liczba premier w ofercie ocenianej

Liczba punktów oferty =          --------------------------------------------------------- x 10 pkt

                                           największa zaoferowana liczba premier

d) Kryterium specjalne projekcje

Liczba punktów oferty proporcjonalnie do zaoferowanych specjalnych projekcji filmowych - nie więcej jednak niż 10 pkt.        

 

Ocenie podlegają wyłącznie oferty których treść odpowiada treści ogłoszenia. 

Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy nie przedstawili wymaganych w ogłoszeniu dokumentów  do ich dostarczenia w terminie i miejscu określonym przez Zmawiającego.

Przed dokonaniem oceny ofert Zamawiający poprawi dostrzeżone w ofertach omyłki rachunkowe i inne oczywiste omyłki.   

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Oferta, która w sumie otrzyma najwięcej  punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (została uznana za najkorzystniejszą).

 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, znajdują się w Załączniku nr 2  - Wzór umowy.

XVI. Formalności do spełnienia przed zawarciem umowy:

 1. 1.    Umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 2. 2.    Przed  zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 25 000,00 zł na rachunek Zamawiającego:

nr85 1240 5862 1111 0010 3704  7006

w BANK PEKAO SA  oddział w Kozienicach

ul. Batalionów Chłopskich 32/34, 26-900 Kozienice

Zabezpieczenie służy potrąceniu roszczeń Zamawiającego związanych z nienależytym wykonaniem umowy oraz pokryciem szkód, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Kwota pozostała po zaspokojeniu wymagalnych roszczeń Zamawiającego wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 14 dni od wykonania umowy.

Niewniesienie zabezpieczenia lub niestawienie się przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznane zostanie za uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może (ale nie musi) wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

 

Zatwierdzam w dniu 27.09.2017 r.

  mgr Elwira Kozłowska

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława KlimczukaZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.