eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCIOGŁOSZENIE Z DNIA 2017-09-19


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: KANCELARIA ABBOT CAPITAL VII SP. Z O.O. SP. K.
Adres: Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa
Województwo:

Telefon: + 48 530 605 302


Osoba upoważniona do kontaktów:
Anna Kafel
Telefon: + 48 530 605 302


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: inne

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-25


TREŚĆ PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ POWINDYKACYJNEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ KLIENTA KANCELARII ABBOT CAPITAL VII SP. Z O.O. SP. K.

Ogłaszający przetarg:

Kancelaria Abbot Capital VII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000620317, o nr NIP: 5252662192 , REGON: 36467699400000 (,,Kancelaria")

Przedmiot przetargu:

  1. prawo własności lokalu mieszkalnego nr 59, usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie, przy ul. Czerniowieckiej 9, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00432789/2. Lokal o powierzchni 97,82 m? składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości: 600 000,00 zł

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne. Oferty dotyczyć muszą nieruchomości ujętej w niniejszym ogłoszeniu, z wyszczególnieniem ceny.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest kryterium ceny.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawierają ogłoszenia dostępne w Internecie na stronie: https://www.speedcashpolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-przetargu-publicznym-3

Informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Kancelarii lub pod numerem telefonu + 48 530 605 302.

Oferty na zakup nieruchomości można składać osobiście lub listownie w siedzibie Kancelarii Abbot Capital VII Sp. z o.o. Sp. k., mieszczącej się przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 w Warszawie w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Przetarg", z wyszczególnieniem ceny za lokal.

Maksymalny termin składania ofert: 25.09.2017 r.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Kancelarii Abbot Capital VII Sp. z o.o. Sp. k., ulica Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa, o godzinie 13:00  w dniu 26.09.2017 r.

W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem, otwarte zostaną jedynie oferty, które wpłynęły na ww. adres w terminie do 25.09.2017 r.

Kancelaria Abbot Capital VII Sp. z o.o. Sp. k., zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

 WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

Ogłaszający przetarg:

Kancelaria Abbot Capital VII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000620317, o nr NIP: 5252662192 , REGON: 36467699400000, (,,Kancelaria")

Przedmiot przetargu:

  1. prawo własności lokalu mieszkalnego nr 59, usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie, przy ul. Czerniowieckiej 9, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00432789/2. Lokal o powierzchni 97,82 m? składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości: 600 000,00 zł

Powyższa nieruchomość, oferowana w ramach przedmiotowego Przetargu, może być zajmowana przez osoby bez ważnego tytułu prawnego do nieruchomości.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia  25.09.2017 r.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Kancelarii Abbot Capital VII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa o godzinie 13 w dniu 26.09.2017 r.

W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem, otwarte zostaną jedynie oferty, które wpłynęły na ww. adres w terminie do 25.09.2017 r.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,PRZETARG"  należy składać osobiście lub pisemnie na adres:

Kancelaria Abbot Capital VII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Mazowiecka 9

00-052 Warszawa

Oferta powinna zawierać:

a)  imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Kancelarią,

b)  numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,

c)  numer KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców,

d)  oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości, (dotyczy ofert na nabycie nieruchomości gruntowych),

e)  zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z  zakupem nieruchomości,

f)  oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego przetargu i nie zgłasza zastrzeżeń,

g)  oferowaną cenę netto nabycia konkretnego prawa lub nieruchomości,

h)  datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej.

Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest kryterium ceny.

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Kancelarię.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu otwarcia ofert, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni. Kancelaria zawiadomi pisemnie (przesyłką poleconą), mailowo lub telefonicznie oferentów o rozstrzygnięciu Przetargu.

Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem zawarcia aktu notarialnego wpłacić do depozytu lub na rachunek Kancelarii:

a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłaty kwoty należnej, albo

b) w przypadku finansowania zakupu z kredytu, do przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenie kredytu przez ,,bank kredytujący", w których ,,bank kredytujący" zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży.

Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna oferta nie spełni warunków, zawartych w ogłoszeniu.

Kancelaria zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w całości lub w części - na każdym etapie postępowania, aż do momentu podpisania aktu notarialnego jak również do rezygnacji ze sprzedaży poszczególnych nieruchomości, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawierają ogłoszenia dostępne w Internecie na stronie: https://www.speedcashpolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-przetargu-publicznym-3

Informacje o przedmiotowych nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Kancelarii lub  pod numerem telefonu + 48 530 605 302.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.