eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku użytkowym w zabudowie szeregowej, położonego w Warszawie przy ul. Lekarskiej 7OGŁOSZENIE Z DNIA 2017-02-07


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Izba Adwokacka w Warszawie
Adres: Al. Ujazdowskie 49, 00-536 Warszawa
Województwo: mazowieckie

Telefon: 22-58-49-630
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku użytkowym w zabudowie szeregowej, położonego w Warszawie przy ul. Lekarskiej 7

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg ograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-24


TREŚĆ PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku użytkowym w zabudowie szeregowej, położonego w Warszawie przy ul. Lekarskiej 7

Prz.SO/GZ/1197/2017

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie na podstawie uchwały z dnia 21 grudnia 2016 roku oraz postanowień Regulaminu udzielania zamówień Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (,,Regulamin") ogłasza ograniczony do siedmiu ofert przetarg pisemny na wykonanie prac remontowo-budowlanych (robocizna+materiały) w budynku użytkowym w zabudowie szeregowej, położonym w Warszawie przy ul. Lekarskiej 7, stanowiącym własność Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Zakres prac, obejmujących robociznę i materiały, określa pozwolenie na budowę wydane w dniu 13 maja 2016 roku przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wraz z dokumentacją projektową autorstwa mgr inż. Anatola Kuczyńskiego z AA sc Pracownia Projektowa, przy czym prace takie jak modernizacja c.o., docieplenie stropu pod nie ogrzewanym poddaszem, docieplenie dachu, modernizacja wentylacji mechanicznej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien oraz wymiana drzwi zewnętrznych odpowiadać muszą wymogom zawartym w audycie energetycznym sporządzonym w styczniu 2016 przez Piotra Bryzka oraz być realizowane w terminach i technologii wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) złożonym przez Izbę Adwokacką w Warszawie. Wszystkie ww. dokumenty są dostępne do wglądu (i kopiowane na życzenie) w Biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 49, 00-536 Warszawa w dni powszedni w godzinach 10.00-16.00. Preferowany przez Organizatora Przetargu czas wykonania prac: poniżej pół roku od dnia podpisania umowy na wykonanie prac.

Oferty należy składać na piśmie, w zamkniętych kopertach, w terminie do godz. 16.00 dnia 24.02 2017 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 49, 00-536 Warszawa lub za pośrednictwem poczty w tym samym terminie, na wskazany powyżej adres. Koperta z ofertą musi być zaklejona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez otwarcia koperty oraz w sposób wyłączający możliwość otwarcia i zamknięcia koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Oferta powinna być opatrzona sygnaturą przetargu (Prz.SO/GZ/1197/2017).

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

1)      posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie - warunek ten uznany zostanie za spełniony, jeżeli oferent wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał: co najmniej dwa projekty budowlane o zakresie odpowiadającym lub większym niż objęte przedmiotem Przetargu. Przez zamówienie odpowiadające zakresem przedmiotowi przetargu Organizator Przetargu rozumie wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku biurowym o powierzchni co najmniej 300 m2;

2)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia - warunek ten uznany zostanie za spełniony, jeżeli oferent wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( dz. U. z 2013 r poz. 1409);

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia - warunek ten uznany zostanie za spełniony, jeżeli oferent wykaże posiada polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Przetargu na kwotę nie mniejszą niż 120% zaoferowanej ceny.

 

Pisemne oferty powinny zawierać:

a)      imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Oferenta,

b)      adres (siedzibę) Oferenta,

c)      datę sporządzenia oferty,

d)      oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem oraz ogłoszeniem o Przetargu, zrozumiał ich treść i przyjmuje warunki w nich określone bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania,

e)      oferowaną cenę,

f)       w przypadku, gdy znajduje to zastosowanie - zgody osób trzecich i uchwały organów korporacyjnych Oferenta na uczestnictwo Oferenta w Przetargu oraz zawarcie umowy sprzedaży, wymagane na mocy przepisów prawa oraz orzeczeń sądów i organów administracji publicznej, aktów założycielskich Oferenta lub innych aktów korporacyjnych Oferenta oraz oświadczenie, że poza przedłożonymi, żadne inne zgody osób trzecich i uchwały nie są wymagane;

g)      w przypadku, gdy przypadki wskazane w pkt f) powyżej nie znajdują zastosowania - oświadczenie, że żadne zgody osób trzecich ani uchwały jakichkolwiek podmiotów lub organów na uczestnictwo Oferenta w Przetargu oraz zawarcie umowy sprzedaży nie są wymagane,

h)      dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wzięcie udziału w przetargu,

i)       pisemne referencje,

j)       oświadczenia Oferenta, że wyraża on bezwarunkową zgodę na podpisanie umowy na wykonanie prac remontowo-budowlanych, której treść (nienegocjowana) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,

k)      oświadczenia Oferenta, że wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych Oferenta w zakresie procedury przetargowej objętej niniejszym Regulaminem, o następującej treści:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych reprezentowanego przeze mnie [?], przez administratora danych osobowych, do celów związanych z przetargiem na wykonanie prac remontowo-budowlanych (robocizna+materiały) w budynku użytkowym w zabudowie szeregowej, położonym w Warszawie przy ul. Lekarskiej 7, stanowiącym własność Izby Adwokackiej w Warszawie, organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie (,,Przetarg"), w trakcie oraz po zakończeniu Przetargu oraz dla celów zawarcia umowy na wykonanie prac zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn.zm.)

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn.zm.):

a)   zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest Organizator Przetargu tj. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie;

b)   zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny;

c)   zostałem poinformowany o prawie dostępu do ww. danych i ich poprawiania;

d)   zostałem poinformowany o prawie do wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania."

 

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Wszystkie dokumenty Oferent zobowiązany jest przedkładać w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza prowadzącego kancelarię notarialną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych - oferty takie nie będą brane pod uwagę. Organizator przetargu dokona oceny ofert przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

40%: cena brutto

40%: termin wykonania

20%: referencje

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się oferentów co do których Zamawiający ma uzasadnione wątpliwości w zakresie ich rzetelności, obiektywności, bezstronności i niezależności.

 

Przetarg odbędzie się w trybie niejawnym w siedzibie ORA w Warszawie w ciągu 14 dni po upływie terminu zgłaszania ofert nabycia.

O wyniku przetargu Komisja Przetargowa zawiadamia oferentów w terminie 3 (trzech) dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy na wykonanie prac remontowo-budowlanych najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozstrzygnięcia niniejszego przetargu.

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu będą wykonywane przez Komisję Przetargową wyznaczoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej ORA w Warszawie (http://ora-warszawa.com.pl), a także w siedzibie ORA w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 49, 00-536 Warszawa w pokoju  14, II p. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Osoby do kontaktu:

  • w sprawie zapoznawania się z pozwoleniem na budowę Grażyna Zakrzewska- tel. 504-079-828
  • w pozostałych sprawach związanych z niniejszym przetargiem: Adw. Anna Czepkowska-Rutkowska- tel. 608-690-670.

 

                                                                           

 

Adw. Anna Czepkowska - Rutkowska

Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z WARSZAWY

więcej: przetargi w Warszawie »


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.