eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi WROCŁAW › PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PTASZARNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH PROJEKTU pn: ,,TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PTASZARNI Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE I ZACHOWANIEM ZABYTKOWEGO CHARAKTERU BUDYNKU" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020OGŁOSZENIE Z DNIA 2019-08-14


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: ZOO WROCŁAW Sp. z o.o. 8982167437
Adres: Z.Wróblewskiego 1-5, 51-618 WROCŁAW
Województwo: dolnośląskie

Telefon: +48 502579541
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Krystyna Banach
Email: zobacz email; zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PTASZARNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH PROJEKTU pn: ,,TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PTASZARNI Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE I ZACHOWANIEM ZABYTKOWEGO CHARAKTERU BUDYNKU" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Miasto: WROCŁAW

Województwo: dolnośląskie

CPV:
45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe
45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-08-26


TREŚĆ PRZETARGU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Nazwa projektu lub programu
TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PTASZARNI Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE I ZACHOWANIEM ZABYTKOWEGO CHARAKTERU BUDYNKU

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

 

) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.zoo.wroc.bip-e.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zoo.wroc.bip-e.plOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
przy wykorzystaniu Poczty Polskiej lub kuriera bądź osobiście
Adres:
ZOO WROCŁAW Sp. z o.o. ul. Z.Wróblewskiego 1-5, 51-618 WROCŁAW

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PTASZARNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH PROJEKTU: TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PTASZARNI Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE I ZACHOWANIEM ZABYTKOWGO CHARAKTERU BUDYNKU WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020
Numer referencyjny: 7/PN/RB/2019


II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

 


II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  10  

  

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

 
  Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 85.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria                     Znaczenie

CENA                          95,00

OKRES GWARANCJI        5,00


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:


Data: 2019-08-26, godzina: 09:00,

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.